Introduktion till FileMaker Pro > Nya funktioner i FileMaker Pro 16
 
Nya funktioner i FileMaker Pro 16
FileMaker Pro 16 innehåller följande funktioner och förbättringar.
Bättre redigering av layoutobjekt
Fönstret Layoutobjekt – med fönstret Layoutobjekt kan du visa och arbeta med alla objekt som finns i den aktuella layouten. Du kan markera, dölja och namnge objekt och ändra staplingsordning. Mer information finns i Använda fönstret Layoutobjekt när du arbetar med objekt.
Enklare att använda
Windows: Nu är alla dokumentfönster oberoende av varandra; alla kan placeras i valfri bildskärm och varje fönster har sin egen menyrad.
Dialogrutan Ange beräkning har förbättrats – om du vill visa information om en funktion klickar du på ett objekt i sektionen för funktioner och sedan på Hjälp. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.
Åtkomst till plugin-program – med externa scriptsteg som ingår i ett plugin-program får du åtkomst till plugin-programmets funktioner. Mer information finns i Skapa egna plugin-program.
Kopiera och klistra in värdelistor – nu kan du använda vanliga kortkommandon när du ska kopiera en värdelista och klistra in den i en annan FileMaker Pro-fil. Mer information finns i Definiera värdelistor.
Stöd för JSON-data
JSON-tolkningsfel, teckenkodning och kryptografiska funktioner – de här funktionerna kan du använda för att bearbeta och kryptera JSON-data vid utbyte med andra datakällor, t.ex. webbtjänster som använder REST API:er. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.
Säkrare
Konton för OAuth-identitetsleverantörer – du kan autentisera användarkonton via de OAuth-identitetsleverantörer från tredje part som anges i FileMaker Server. Mer information finns i Skapa konton som autentiseras via en OAuth-identitetsleverantör.
Utökad behörighet: fmrest – ger åtkomst till en databasfil från en webbtjänst via FileMaker Data API (endast FileMaker Server). Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
Utökad behörighet: fmurlscript – innebär att användarna kan köra ett script från en URL. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
Utökad behörighet: fmextscriptaccess – innebär att användarna får åtkomst till lösningar med Apple Events och ActiveX. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
Interaktiva låsikoner – när du öppnar en delad fil kan du klicka på låsikonen så visas krypterad information om din anslutning till värden. Mer information finns i Om säkerhetslåsikonerna.
Scriptsteg
Nya scriptsteg
Konfigurera script för zonövervakning – Konfigurerar ett angivet script att köras när en iOS-enhet kommer till eller från en angiven region. Mer information finns i scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning.
Öppna Startcenter – härifrån kan du öppna, skapa och hantera FileMaker-lösningar. Mer information finns i scriptsteget Öppna Startcenter.
Ändrade scriptsteg
I AVPlayer Ange tillval kan du nu ändra zoominställningen för video och volyminställningarna för ljud. I AVPlayer Spela upp och AVPlayer Ange tillval finns nu ett ytterligare alternativ för att visa mediefiler: Endast inbäddat. Se scriptsteget AVPlayer Spela upp och scriptsteget AVPlayer Ange tillval.
I Gå till layout kan du nu ange vilken animering som ska användas när du växlar till en ny layout i FileMaker Go. Mer information finns i scriptsteget Gå till layout.
I Gå till relaterad post kan du nu ange vilken animering som ska användas när du visar en relaterad post i FileMaker Go. Mer information finns i scriptsteget Gå till relaterad post.
I Infoga från enhet kan du nu ange hur signeringsfönstret ska visas. Mer information finns i scriptsteget Infoga från enhet.
I Infoga från URL kan du nu ange många cURL-tillval som stöds. Mer information finns i scriptsteget Infoga från URL.
I Nytt fönster kan du nu skapa ett kort, som är ett fönster som är modalt till sitt överordnade fönster. Mer information finns i scriptsteget Nytt fönster.
I Skriv ut kan du nu skapa PDF-filer i webbläsare via FileMaker WebDirect. Mer information finns i scriptsteget Skriv ut.
I Skrivarinställning kan du nu ange PDF-alternativ för scriptsteget Skriv ut och scriptsteget Spara poster i PDF-format i FileMaker Server och FileMaker WebDirect. Mer information finns i scriptsteget Skrivarinställning.
I Spara poster i PDF-format kan du nu spara PDF-filer i FileMaker Server och FileMaker WebDirect. Mer information finns i scriptsteget Spara poster i PDF-format.
Med flera scriptsteg för infogning kan du nu ange en variabel som mål. Se scriptsteget Infoga från URL, scriptsteget Infoga resultat, scriptsteget Infoga dagens datum, scriptsteget Infoga klockslag, scriptsteget Infoga användarnamn, scriptsteget Infoga fil och scriptsteget Infoga text.
Borttagna scriptsteg
Scriptsteget Ange tillåtna lägen har tagits bort.
Funktioner
Nya funktioner
Base64EncodeRFC – Returnerar data som text i det angivna Base64-formatet. Mer information finns i funktionen Base64EncodeRFC.
CryptAuthCode – Returnerar en binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen. Mer information finns i funktionen CryptAuthCode.
CryptDecrypt – Dekrypterar containerdata med den angivna nyckeln och returnerar text eller containerdata. Mer information finns i funktionen CryptDecrypt.
CryptDecryptBase64 – Dekrypterar Base64-kodad text med den angivna nyckeln och returnerar text eller containerdata. Mer information finns i funktionen CryptDecryptBase64.
CryptDigest – Returnerar ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen. Mer information finns i funktionen CryptDigest.
CryptEncrypt – Krypterar data med den angivna nyckeln och returnerar containerdata. Mer information finns i funktionen CryptEncrypt.
CryptEncryptBase64 – Krypterar data med den angivna nyckeln och returnerar text i Base64-format. Mer information finns i funktionen CryptEncryptBase64.
Get (Kontogruppnamn) – Returnerar det aktuella kontots gruppnamn när kontot autentiseras via en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör. Mer information finns i funktionen Get ( KontoGruppnamn ).
Get (Zonövervakningshändelser) – Returnerar händelser som ledde till att scriptet som angavs under scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning kördes. Mer information finns i funktionen Get ( ZonövervakningsHändelser ).
HexDecode – Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format. Mer information finns i funktionen HexDecode.
HexEncode – Returnerar data som text i hexadecimalt format. Mer information finns i funktionen HexEncode.
JSONDeleteElement – Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i funktionen JSONDeleteElement.
JSONFormatElements – Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa. Mer information finns i funktionen JSONFormatElements.
JSONGetElement – Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i funktionen JSONGetElement.
JSONListKeys – Listar objektnamnen (nycklar) eller matrisindex i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i funktionen JSONListKeys.
JSONListValues – Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i funktionen JSONListValues.
JSONSetElement – Lägger till eller ändrar ett element i JSON-data som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i funktionen JSONSetElement.
SortValues – Sorterar en lista med värden baserat på angiven datatyp och språkinställning. Mer information finns i funktionen SortValues.
TextDecode – Returnerar text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen. Mer information finns i funktionen TextDecode.
TextEncode – Returnerar en textfil som containerdata från text med hjälp av den angivna teckenkodningen och radbrytningar. Mer information finns i funktionen TextEncode.
UniqueValues – Returnerar unika värden som finns i en lista baserat på angiven datatyp och språkinställning. Mer information finns i funktionen UniqueValues.
Ändrade funktioner
GetAVPlayerAttribute returnerar följande extrainställningar: zoom, pictureInPicture, volume och externalPlayback. Mer information finns i funktionen GetAVPlayerAttribute.
GetLayoutObjectAttribute – Koordinatmåttet för objekt har ändrats i Windows. I tidigare versioner av FileMaker Pro var startpunkten relativ i förhållande till det nedre vänstra hörnet i menyraden i FileMaker Pro (och verktygsfältet, om det visades). Nu är den relativ till det övre vänstra hörnet i förhållande till skrivbordet på den primära skärmen. Mer information finns i funktionen GetLayoutObjectAttribute.
Borttagna funktioner
Funktionen External( ) har tagits bort. Mer information om att använda funktioner eller scriptsteg som medföljer ett plugin-program finns i Skapa egna plugin-program.
Obs!  Plugin-program skrivna för version 6.0 och tidigare stöds inte längre.
Ändrade och borttagna funktioner
Nu stöds variabler i FileMaker-datakällsreferenser. Mer information finns i Redigera FileMaker-datakällor.
Den maximala cachestorleken har ökats till 2048 MB. Mer information finns i Ange minnesinställningar.
Windows: I startcenter visas nu en menyrad. När det sista dokumentfönstret stängs avslutas FileMaker Pro, om inte startcenter eller något annat fönster är öppet, eller om det finns ett dolt fönster.
Kontrollområdet för zoom, där zoomkontroller, kontrollen för statusverktygsfältet och lägesmenyn tidigare ingick, har tagits bort från den nedre vänstra delen av dokumentfönstret.
Nu zoomar du in och ut via menyn Visa, kortkommandon eller scriptsteget Sätt förstoringsgrad. Mer information finns i Ställa in förstoringsgrad.
Om du vill visa eller dölja statusverktygsfältet eller växla läge kan du göra det via menyn Visa, kortkommandon eller ett scriptsteg. Mer information finns i scriptsteget Visa/dölj verktygsfält eller Scriptsteg för fönster.
Den utökade behörigheten fmscriptdisabled har tagits bort. Om du vill ge ActiveX Automation och Apple Events tillgång till en lösning använder du den utökade behörigheten fmextscriptaccess. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
Följande layoutteman har tagits bort från FileMaker Pro. Alla layouter som har skapats i en tidigare version av FileMaker Pro och har ett tema som tagits bort, behåller samma tema i FileMaker Pro 16 och detta visas också i dialogrutan Ändra tema. Mer information finns i Ändra tema i en layout.
 
Familj
Layouttema
Kondens
Mörk, Ljus
Kontrast
Svart, Blå, Grön, Röd
FileMaker Millennium
Kallt brun, Kallt grå, Kallt grå – Touch, Varmt blå, Varm brons, Varmt grön
Glas
Onyx, Onyx – Touch, Lila, Silver
Rektangulär
Bambu, Is, Gran, Snäcka, Sten
Rundad
Kosmos, Öken, Skog, Havsblå, Havsblå – Touch, Himmelsblå
Delvis rundad
Strand, Ravin, Äng, Berg, Flod, Flod – Touch
Special
Elektrisk, Retro, Våg, Våg – Touch
FileMaker Pro 16 Advanced
Dialogrutan Redigera uttryck i datagranskaren har förbättrats – nu kan uttryck utvärderas samtidigt som du skriver. Nu kan du ändra storlek på området Resultat. Mer information finns i Använda datagranskaren (FileMaker Pro Advanced).
Relaterade avsnitt 
FileMaker Pro-funktioner som inte är kompatibla med tidigare versioner