Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetAVPlayerAttribute
 
GetAVPlayerAttribute
Användning 
Returnerar inställningen av det angivna attributet för ljud-, video- eller bildfilen i ett containerfält.
Format 
GetAVPlayerAttribute (attributnamn)
Parametrar 
attributnamn – namnet på ett attribut som stöds (se nedan)
Returnerad datatyp 
text, antal
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Den här funktionen används i FileMaker Go. Om den här funktionen anropas när mediefilen spelas upp eller är pausad, returneras ett värde för filen aktuella uppspelningsläge. Om funktionen anropas när ingen mediefil spelas upp, returneras ett värde för tillståndet för mediefilen som spelades upp senast. Om funktionen anropas när ingen mediefil har spelats upp, returneras en tom sträng eller 0.
Attribut
 
Attribut
...returnerar följande
Returnerad datatyp
all
Alla attribut och deras värden.
text
sourceType
Källtypen som används för ljud- och videofilen:
0 (Ingen)
1 (URL)
2 (Fält)
3 (Layoutobjekt)
4 (Aktivt objekt)
nummer
source
URL-adressen, fältnamnet eller layoutobjektets namn. Om sourceType är 4 (aktivt objekt), så returnerar source en tom sträng.
text
playbackState
Ett tal som anger tillstånd för medieuppspelningen:
0 (Stoppad)
1 (Spelas upp)
2 (Pausad)
nummer
presentation
Metoden som används för att visa mediet.
0 (Inbäddad)
1 (Helskärm)
2 (Endast helskärm)
3 (Endast ljud)
4 (Endast inbäddad)
nummer
position
Positionen (i sekunder) som spelas upp i mediet just nu.
nummer
startOffset
Uppspelningens startposition (i sekunder).
nummer
endOffset
Uppspelningens slutposition (i sekunder). Returnerar 0 om uppspelningen sker till slutet av mediet.
nummer
duration
Tidslängden (i sekunder) som ljud- eller videofilen kommer att spelas.
nummer
triggerEvent
Indikerar varför scripttriggrarna VidObjektAVPlayerÄndring och VidFilAVPlayerÄndring aktiverades senast:
0 (Intern)
1 (Script)
2 (Fjärr)
nummer
triggerEventDetail
Tillhandahåller information om händelsen som aktiverade scripttriggern VidObjektAVPlayerÄndring och VidFilAVPlayerÄndring:
0 (Okänd)
1 (RemotePlayMedia)
2 (RemotePause)
3 (RemoteTogglePlayPause)
4 (RemotePlayNext)
5 (RemotePlayPrevious)
6 (RemoteSeek)
7 (RemoteStop)
8 (ScriptPlayMedia)
9 (ScriptChangePresentation)
10 (ScriptTogglePlayPause)
11 (ScriptStop)
12 (ScriptChangeSetting)
13 (InternalTogglePlayPause)
14 (InternalChangePresentation)
15 (InternalSeek)
16 (InternalStop)
17 (InternalChangeZoom)
18 (InternalChangeVolume)
19 (InternalChangePIP)
20 (InternalChangeExternalPlayback)
nummer
sequence
Indikerar vilken mediefilen som ska spelas upp härnäst:
0 (Ingen)
-1 (Gå till föregående)
+1 (Gå till nästa)
nummer
result
0 om uppspelningen avslutas utan problem. Returnerar 1 om uppspelningen avslutas på grund av ett fel.
nummer
hideControls
1 (Ja) om uppspelningskontrollerna är dolda. Annars returneras 0 (Nej).
nummer
disableInteraction
1 (Ja) om användarna inte kan interagera med uppspelningen. Annars returneras 0 (Nej).
nummer
disableExternalControls
1 (Ja) om iOS-uppspelningskontrollerna på låsskärmen eller på kontrollpanelen är inaktiverade när mediet spelas upp eller är pausat. Annars returneras 0 (Nej).
nummer
pauseInBackground
0 Video pausas (med undantag för Bild i bild) och ljud fortsätter att spelas upp när FileMaker Go övergår till bakgrunden.
1 Både ljud och video pausas när FileMaker Go övergår till bakgrunden.
2 Både ljud och video fortsätter att spelas upp när FileMaker Go övergår till bakgrunden.
nummer
zoom
Anger hur video visas:
0 (Anpassa) Proportionerna bevaras och videon storleksförändras så den får plats i uppspelningsområdet.
1 (Fyll) Proportionerna bevaras och videon storleksförändras så den fyller uppspelningsområdet.
2 (Dra ut) Videon dras ut så den fyller uppspelningsområdet, men proportionerna bevaras inte.
3 (Endast anpassa) Användare får inte ändra zoom-inställningarna till Fyll eller Dra ut.
4 (Endast Fyll) Användare får inte ändra zoom-inställningarna till Anpassa eller Dra ut.
5 (Endast Dra ut) Användare får inte ändra zoom-inställningarna till Anpassa eller Fyll.
nummer
volume
Anger ljudvolymen.
nummer
pictureInPicture
Anger om videon visas som Bild i bild:
0 (Ej tillgängligt)
1 (Ej aktivt)
2 (Aktivt)
nummer
externalPlayback
Anger om en video spelas upp på en extern enhet, som en Apple TV via AirPlay:
0 (Ej tillgängligt)
1 (Ej aktivt)
2 (Aktivt)
nummer
imageSourceType
Källtypen som används för bilder:
0 (Ingen)
1 (URL)
2 (Fält)
3 (Layoutobjekt)
4 (Aktivt objekt)
nummer
imageSource
URL-adressen, fältnamnet eller layoutobjektets namn för bilder.
text
imageDuration
Tidslängden (i sekunder) som bilderna ska visas.
nummer
Exempel 1 
Stoppar en mediefil om den spelas upp.
If [GetAVPlayerAttribute("playbackState") = 1]
AVPlayer Ange uppspelningsläge [Stopped]
End If
Exempel 2 
Kollar mediefilens längd och visar ett meddelande om den är längre än 30 minuter.
If [GetAVPlayerAttribute("duration") > 1800]
Visa anpassad dialogruta ["Överstiger maximal längd" ; "Den aktuella videon är längre än 30 minuter."]
Else
AVPlayer Spela upp [Fält:Bibliotek::Video]
End If
Exempel 3 
Spelar upp mediefilen i helskärm på iPhone och inbäddat på iPad
If [Get (Enhet) = 3 //iPad]
AVPlayer Spela upp [Objekt: "Container" ; Presentation: Start Embedded]
Else If [Get (Enhet) = 4 //iPhone]
AVPlayer Spela upp [Objekt: "Container" ; Presentation: Start Full Screen]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Scriptsteget AVPlayer Spela upp
Scriptsteget AVPlayer Ange tillval
Scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge