Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga text
 
Infoga text
Användning 
Klistrar in ett textvärde i ett fält i den aktuella posten eller i en variabel.
Se även 
Format 
Infoga text [Välj; <tabell::fält>; "<text>"]
Tillval 
Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:
För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.
För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.
Mål anger fältet som ska ta emot den inklistrade informationen eller variabeln som ska anges. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).
<text> är det exakta värde som du vill klistra in.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Kommentarer 
Det här scriptsteget är avsett för att klistra in text i fälttypen Text. Om du vill infoga andra typer av data i andra typer av fält använder du antingen scriptsteget Infoga resultat eller scriptsteget Tilldela fält.
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Infogar "Utkast" i statusfältet.
Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Utkast"]
Exempel 2 
Infogar antingen "Betalda" eller "Obetalda" beroende på värdet i fältet Betalningsdatum.
If [ IsEmpty ( Fakturor::Betalningsdatum )]
Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Obetalda"]
Else
Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Betalda"]
End If
Exempel 3 
Infogar "Utkast" i statusfältet eller visar en dialogruta om Status inte finns i den aktuella layouten.
Infoga text [Välj; Fakturor::Status; "Utkast"]
If [Get ( SenasteFel ) = 102]
Visa anpassad dialogruta ["Statusfältet saknas i den aktuella layouten"]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)