Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till layout
 
Gå till layout
Användning 
Växlar till den angivna layouten.
Se även 
Format 
Gå till layout ["<layoutnamn eller layoutnummer>"; Animation: <animationsalternativ>]
Tillval 
ursprunglig layout är den layout som är aktiv när scriptet sätts igång.
Layout anger namnet på en viss layout i en lista med layouter du definierat i filen.
Layoutnamn vid beräkning anger en formel vars resultat är ett giltigt layoutnamn.
Layoutnummer vid beräkning anger en formel vars resultat är ett giltigt layoutnummer. (Layoutnumren motsvarar layouternas ordningsföljd i filen.)
Animation (endast FileMaker Go) anger den animation som ska användas för att växla till den nya layouten i FileMaker Go.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Partiell 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här steget är användbart när du inleder ett script så att användaren startar med rätt layout.
Kommentarer 
Scriptsteget Gå till layout kan bara ta dig till layouter som är definierade i samma fil som själva scriptet. Om du vill gå till en layout i en extern fil ska du definiera ett script i den filen med scriptsteget Gå till layout och anropa det scriptet från den första filen med scriptsteget Utför script.
Layoutnamn vid beräkning känner igen layouter med samma namn i den ordning de skapats. Om du har flera layouter med samma namn kan du antingen välja den specifika layout du vill ha i layoutlistan eller använda Layoutnummer vid beräkning.
Definiera ett beräkningsfält där resultatet inte lagras med funktionen Get ( Layoutnummer ) och placera det i dina layouter för att ta reda på layouternas nummer.
När en fil har två tabeller eller flera lägger FileMaker Pro till namnet på källtabellen i layoutens namn för tydlighetens skull. Exempel: Gå till layout ["Layout nr 2" (TabellB)].
Du kan inte använda animationer för att växla mellan layouter med hjälp av menyalternativet Gå till layout eller knapparna i statusverktygsfältet.
Exempel 1 
I det aktiva fönstret går du till fältet Sammanfattning i layouten Fakturainformation.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Gå till fält [Fakturor::Sammanfattning]
Exempel 2 
Kontrollerar vilken enhet som kör databasen och går till lämplig layout.
If [PatternCount ( Get ( Programversion ); "iPad" )]
Gå till layout ["Kunder iPad"]
Else If [PatternCount ( Get ( Programversion ); "Pro" )]
Gå till layout ["Kunder"]
Else
Gå till layout ["Kunder iPhone"]
End If
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Exempel 3 
Växlar till layouten Kontakter samtidigt som inzooming görs.
Gå till layout ["Kontakter"; Animation: Zooma in]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Nytt fönster
Funktionen Get ( Layoutbehörighet )
Funktionen Get ( Layoutnamn )
Funktionen Get ( Layoutnummer )
Funktionen Get ( LayoutTabellnamn )
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler