Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga fil
 
Infoga fil
Användning 
Importerar en fil eller filreferens till det aktuella containerfältet eller en variabel; konfigurerar dialogrutan Infoga fil.
Se även 
Format 
Infoga fil [<dialogalternativ>;<tabell::fält eller variabel>; "<filnamn>"]
Tillval 
Dialogalternativ låter dig skapa en anpassad Infoga fil-dialogruta, filtrera filtyper och välja lagrings-, visnings- och komprimeringsalternativ. Mer information finns i Dialogrutan Infoga fil Tillval.
Mål anger det containerfält eller den variabel där du vill infoga filen. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).
Ange källfil anger filen som ska infogas. Information om hur man skapar filsökvägar i FileMaker Pro finns i Skapa filsökvägar.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du måste ange en målvariabel, ange ett målcontainerfält i den aktuella layouten, klicka i ett containerfält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om inget Mål anges placeras data i det aktiva containerfältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ). Om du inte anger vilken fil som ska infogas visar FileMaker Pro en dialogruta där användaren kan välja en fil.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativen Dialogalternativ eller Ange källfil.
FileMaker Go använder följande alternativ i dialogrutan Infoga filalternativ med det här scriptsteget: för Lagringsalternativ använder den Infoga och för Visa använder den Innehållet i filen (om möjligt).
Exempel 1 
Går till fältet Arkiv och infogar ett dokument med hjälp av den relativa sökvägen file:Documents/Instruction Manual.doc.
Gå till fält [Produkter::Fil]
Infoga fil ["Instruction Manual.doc"]
Exempel 2 
Öppnar en dialogruta med anpassade filformatsfilter så att användaren kan markera en fil, försöker komprimera den markerade filen och infogar sedan filen i det aktiva containerfältet.
Infoga fil [Filtrera; Infoga; Komprimera om möjligt]
Exempel 3 
Infogar den angivna filen i fältet Filnamn i containerfältet Fil och försöker visa filinnehållet.
Ange variabel [$FIL_SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Filnamn]
Infoga fil [Infoga; Visa innehåll; Komprimera aldrig; Produkter::Fil ; $FIL_SÖKVÄG]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)