Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga klockslag
 
Infoga klockslag
Användning 
Klistrar in det aktuella klockslaget, hämtat från systemet, i ett fält eller en variabel.
Se även 
Format 
Infoga klockslag [Välj; <tabell::fält eller variabel>]
Tillval 
Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:
För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.
För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.n.
Mål anger fältet där inklistringen ska göras eller variabeln ska anges. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Kommentarer 
Om du markerar fältdata manuellt innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Går till layouten E-posthistorik, infogar aktuellt klockslag i fältet Senast skickat och går sedan till den ursprungliga layouten.
Gå till layout ["E-posthistorik"]
Infoga klockslag [Välj; E-post::Senast skickat]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Tilldela fält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)