Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > AVPlayer Ange tillval
 
AVPlayer Ange tillval
Användning 
Ändrar inställningarna för en mediefil som spelas upp eller är pausad.
Se även 
Format 
AVPlayer Ange tillval [Presentation: Starta helskärm/Endast helskärm/Starta inbäddad/Endast inbäddad/Endast ljud;
Inaktivera interaktion: Ja/Nej; Dölj kontroller: Ja/Nej; Inaktivera externa kontroller: Ja/Nej;
Pausa i bakgrunden: Ja/Nej; Position: <formel>;
Start förskjutning: <formel>; Slut förskjutning: <formel>;
Zooma: Anpassa/Fyll/Sträck/Anpassa enbart/Fyll enbart/Sträck enbart;
Volym: <formel>;
Sekvens: Ingen/Nästa/Föregående]
Tillval 
Presentation ändrar inställningarna för visning av mediefilen.
Starta helskärm börjar spela upp mediefilen i helskärm, men tillåter att presentationen ändras till inbäddad.
Endast helskärm spelar upp mediefilen i helskärm.
Starta inbäddad börjar spela upp mediefilen inbäddat, men tillåter att presentationen ändras till helskärm.
Endast inbäddad spelar upp mediefilen inbäddat och tillåter inte att presentationen ändras till helskärm.
Endast ljud spelar bara upp ljudet.
Disable Interaction ändrar inställningarna för att aktivera eller inaktivera användarinteraktion med uppspelningen. Om det här alternativet är inställt på Ja kan du inte använda uppspelningskontrollerna eller gester för att interagera med mediefilen.
Ja inaktiverar användarinteraktion med uppspelningen.
Nej aktiverar användarinteraktion med uppspelningen.
Hide Controls ändrar inställningarna för att visa eller dölja uppspelningskontrollerna under tiden som mediefilen spelas upp. Om du döljer uppspelningskontrollerna men aktiverar interaktion, kan du använda gester istället för uppspelningskontroller.
Ja döljer uppspelningskontrollerna.
Nej visar uppspelningskontrollerna.
Disable External Controls aktiverar eller inaktiverar uppspelningskontrollerna i iOS på låsskärmen eller kontrollpanelen när mediefilen spelas upp eller är pausat.
Ja inaktiverar uppspelningskontrollerna i iOS.
Nej aktiverar uppspelningskontrollerna i iOS.
Pausa i bakgrunden ändrar inställningen för att spela upp ljud och video när FileMaker Go flyttas till bakgrunden. Om det här alternativet inte är inställt och FileMaker Go flyttas till bakgrunden fortsätter ljudet att spelas upp, men videon pausas.
Ja används för att pausa ljud och video.
Nej fortsätter att spela upp ljud och video.
Position anger hur många sekunder från mediefilens början den aktuella uppspelningen flyttas.
Start förskjutning anger början av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilens början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 30, kan användaren inte spola tillbaka eller spela upp de 30 första sekunderna av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen startas från början.
End Offset anger slutet av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilen början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 100, kan användaren inte spola fram eller spela upp mer än 100 sekunder av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen spelas upp till slutet.
Zooma anger hur videon ska visas.
Anpassa bevarar visningsförhållandet och skalar videon så att den passar i uppspelningsområdet.
Fyll behåller visningsförhållandet och skalar videon så att den fyller uppspelningsområdet.
Sträck sträcker ut videon så att den fyller uppspelningsområdet, men bevarar inte visningsförhållandet.
Anpassa enbart gör att användaren inte kan ändra zoominställningen till Anpassa eller Sträck.
Fyll enbart gör att användaren inte kan ändra zoominställningen till Anpassa eller Sträck.
Sträck enbart tillåter inte att användaren ändrar zoominställningen till Anpassa eller Fyll.
Volym anger ett värde mellan 0,0 och 1,0 som volymnivå för ljudet.
Sekvens anger vilken mediefil som ska spelas upp härnäst.
Ingen spelar inte upp ytterligare media.
Nästa spelar upp nästa mediefil.
Föregående spelar upp föregående mediefil.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Nej 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget om du vill ändra inställningarna för ljud-, video- och bildfiler när filen spelas upp eller är pausad.
Exempel 1 
Ändrar inställningen för en video som spelas upp så att uppspelningen startar 50 sekunder från filens början. Videon sträcks ut så att den fyller upp uppspelningsområdet utan att bevara visningsförhållandet.
AVPlayer Ange tillval [Position: 50; Zooma: Sträck]
Exempel 2 
Aktiverar användarinteraktion med uppspelningen efter att videon har spelats upp i 30 sekunder.
AVPlayer Spela upp [Objekt: "Container"; Disable Interaction: Ja]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): 30]
AVPlayer Ange tillval [Disable Interaction: Nej]
Exempel 3 
Pausar ljudfilen som spelas om FileMaker Go flyttas till bakgrunden.
AVPlayer Ange tillval [Pause in Background: Ja]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Scriptsteget AVPlayer Spela upp
Scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge
Funktionen GetAVPlayerAttribute