Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > AVPlayer Spela upp
 
AVPlayer Spela upp
Användning 
Spelar upp ljud, video eller bilder från ett containerfält, ett layoutobjekt eller en URL-adress.
Se även 
Format 
AVPlayer Spela upp [Objekt: <formel>; Fält: <tabell::fält>; URL: <formel>;
Presentation: Starta helskärm/Endast helskärm/Starta inbäddad/Endast inbäddad/Endast ljud;
Inaktivera interaktion: Ja/Nej; Dölj kontroller: Ja/Nej; Position: <formel>;
Start förskjutning: <formel>; Slut förskjutning: <formel>]
Tillval 
Ett av följande alternativ anger mediekällan:
Objekt anger från vilket layoutobjekt mediefilen ska spelas upp.
Fält anger från vilket containerfält mediefilen ska spelas upp. Fältet måste inte finnas på layouten.
URL anger från vilken URL-adress mediefilen ska spelas upp. Du kan skriva URL-adressen eller skapa en URL-adress med en beräkning.
Om ingen källa anges använder scriptsteget det aktiva layoutobjektet när detta är möjligt.
Presentation anger hur mediefiler ska visas. Om mediekällan är ett fält eller en URL-adress, finns bara Endast helskärm och Endast ljud som alternativ för Presentation.
Starta helskärm börjar spela upp mediefilen i helskärm, men tillåter att presentationen ändras till inbäddad.
Endast helskärm spelar upp mediefilen i helskärm.
Starta inbäddad börjar spela upp mediefilen inbäddat, men tillåter att presentationen ändras till helskärm.
Endast inbäddad spelar upp mediet som inbäddat. Den tillåter inte att användarna ändrar presentationen till helskärm.
Endast ljud spelar bara upp ljudet.
Disable Interaction aktiverar eller inaktiverar användarinteraktion med uppspelningen. Om det här alternativet är inställt på Ja kan du inte använda uppspelningskontrollerna eller gester för att interagera med mediefilen.
Ja inaktiverar användarinteraktion med uppspelningen.
Nej aktiverar användarinteraktion med uppspelningen.
Hide Controls visar eller döljer uppspelningskontrollerna under tiden som mediefilen spelas upp. Om du döljer uppspelningskontrollerna men aktiverar interaktion kan du använda gester i stället för uppspelningskontroller.
Ja döljer uppspelningskontrollerna.
Nej visar uppspelningskontrollerna.
Position anger hur många sekunder från mediefilen början som uppspelningen påbörjas.
Start förskjutning anger början av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilens början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 30, kan användaren inte spola tillbaka eller spela upp de 30 första sekunderna av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen startas från början.
End Offset anger slutet av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilen början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 100, kan användaren inte spola fram eller spela upp mer än de 100 första sekunderna av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen spelas upp till slutet.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Nej 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Använd det här scriptet om du vill spela upp mediefiler från containerfält, layoutobjekt eller URL-adresser i FileMaker Go. Mediefilen kan vara en ljud-, video- eller bildfil.
Om förgrundsfönstret innehåller en mediefil som spelas upp när fönstret flyttas till bakgrunden, fortsätter mediefilen att spelas upp.
Exempel 1 
Spelar upp en mediefil i helskärmsläge och döljer uppspelningskontrollerna efter att scripttriggern VidPostLäsIn har aktiverats:
AVPlayer Spela upp [Fält: Bibliotek::Video; Presentation: Endast helskärm; Dölj kontroller: Ja]
Exempel 2 
Fortsätter att spela upp en mediefil från samma position där den stoppades senast.
Tilldela fält [Bibliotek::Senast stoppad position; GetAVPlayerAttribute ( "position" )]
AVPlayer Spela upp [Fält: Bibliotek::Video; Position: Bibliotek::Senast stoppade position]
Exempel 3 
Spelar upp mediefilen i helskärm på iPhone och inbäddat på iPad.
If [Get ( Enhet ) = 3 //iPad]
AVPlayer Spela upp [Objekt: "Container"; Presentation: Start Embedded]
Else If [Get ( Enhet ) = 4 //iPhone]
AVPlayer Spela upp [Objekt: "Container"; Presentation: Start Full Screen]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Scriptsteget AVPlayer Ange tillval
Scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge
Funktionen GetAVPlayerAttribute