Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga resultat
 
Infoga resultat
Användning 
Klistrar in resultatet av en beräkning i det aktuella fältet i den aktuella posten eller i en variabel.
Se även 
Format 
Infoga resultat [Välj; <tabell::fält eller variabel>; <formel>]
Tillval 
Markera hela innehållet ersätter allt innehåll i fältet eller variabeln. Om du inte väljer det här alternativet:
För ett fält ersätts enbart den valda delen av det aktiva fältet, eller också infogas data vid inmatningspunkten. Den förvalda inmatningspunkten finns i slutet av fältets data.
För en variabel som inte innehåller containerdata infogas data i slutet av variabelns aktuella värde. För en variabel med containerdata ersätts innehållet i variabeln.
Mål anger vilket fält som det beräknade resultatet ska klistras in i eller vilken variabel som ska anges. Om det inte finns någon variabel kommer detta scriptsteg att skapa en (se Använda variabler).
Beräknat resultat är beräkningen vars resultat ska infogas av det här scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du måste ange en målvariabel, ange ett målfält i den aktuella layouten, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg. Om Mål inte anges placeras data i det aktiva fältet. Annars returnerar det här scriptsteget en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Kommentarer 
Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.
Exempel 1 
Infogar det aktuella datumet om fakturan skrivs ut.
Manuell felhantering [På]
Skriv ut [Med dialogruta: På]
Infoga resultat [Välj; Fakturor::Utskriftsstatus; Om ( Get ( SenasteFel ) = 0 ; "Utskrivet den " & Get ( AktuelltDatum ) ; "Ej utskrivet" )]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Tilldela fält
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)