Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptAuthCode
 
CryptAuthCode
Användning 
Returnerar en binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen.
Format 
CryptAuthCode(data ; algoritm ; nyckel)
Parametrar 
data – textuttryck eller -fält från vilket HMAC ska genereras.
algoritm – namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (se nedan).
nyckel – ett uttryck eller fält som nyckel för att koda hashmeddelandet.
Returnerad datatyp 
container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Använd funktionerna Base64EncodeRFC och Base64Decode eller HexEncode och HexDecode för att bestämma kodningen för nyckeln och den HMAC som returneras.
För parametern algoritm används ett av följande namn för att ange krypteringsalgoritmen:
MD5
MDC2
SHA
SHA1
SHA224
SHA256
SHA384
SHA512
Om algoritm är tomt (""), används algoritmen SHA512; för ett okänt namn returnerar funktionen "?".
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
I containerfältet Resultat. Sparar en fil med ett HMAC av texten i fältet Meddelande. HMAC kodas med värdet i Nyckel-fältet med standardalgoritmen.
Tilldela fält [ Tabell::Resultat ; CryptAuthEncode (Tabell::Meddelande ; "" ; Tabell::Nyckel) ]
Exempel 2 
Returnerar ett HMAC av innehållet i $JSON-variabeln med SHA512-algoritmen och en hexadecimalt kodad nyckel $Key. Det containerdata som returneras av CryptAuthCode returneras som Base64-kodad text.
Base64EncodeRFC (4648 ; CryptAuthCode ($JSON ; "SHA512" ; HexDecode ($Key ; ".key"))
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler