Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Ändra tema i en layout
 
Ändra tema i en layout
Du kan byta tema i en befintlig layout. När du byter tema i en layout används det nya temats attribut på layoutens alla objekt, med följande undantag:
För objekt som innehåller text ändras typsnittsfärgen och typsnittsfamiljen till standardformatet som definieras i temat. Alla andra textegenskaper, exempelvis textstorlek, behålls.
Knappar som skapats med tidigare FileMaker Pro-versioner än version 12 behåller sin ursprungliga formatering.
Om layoutens objekt och bakgrund är fyllda med en bild, behålls bilden. I layoutdelar som är fyllda med en bild visas dock den fyllning som definierats i det nya temat.
Så här byter du tema i en layout:
1. Visa layouten som du vill ändra i Layoutläge.
Du ser namnet på det aktuella temat i layoutlisten.
2. I statusverktygsfältet klickar du på Knappen Layouttema för att visa dialogrutan Ändra tema.
Tips!  Du kan även välja Layouter > Ändra tema.
 
Om du vill använda ett tema
Gör så här
Från den här filen
Välj ett tema i listan Layoutteman för att förhandsgranska varje tema.
Från en annan FileMaker Pro-fil
Klicka på Importera teman, välj filen som innehåller temat som du vill importera och klicka på Öppna. Markera ett eller flera teman i dialogrutan Importera teman och klicka på OK. Välj sedan ett tema från listan Layoutteman.
3. Klicka på OK.
Kommentar 
Layoutobjektens format styrs av layoutens tema. Om de färdiga temana inte innehåller de objektformat som du vill ha, kan du skapa ett anpassat tema. Information om hur du skapar ett tema finns i Spara och hantera layoutteman.
Om du ändrar temat i en layout och sedan ångrar ändringen, måste du ångra på två nivåer. När du ångrar första gången behålls det nya temat, men istället visas attribut som tidigare användes på objekten och som inte sparades som format. Andra gången du ångrar återställs layouten till samma utseende som innan du bytte tema.
När du byter tema i en layout:
Om samma namn används för sparade anpassade format i de gamla och nya temana, kommer attributen i det nya temats format att användas (namnen är inte skiftlägeskänsliga).
Osparade ändringar i format som lagras på layoutnivå raderas.
Några teman har ytterligare fördefinierade format för vissa objekt. Om du växlar till ett tema som inte stöder ytterligare fördefinierade format, återställs alla objekt som formaterats med ytterligare format till standardformat. Om du senare växlar till ett tema som återigen har stöd för ytterligare fördefinierade format, behåller objekten standardformatens inställningar. Med hjälp av fliken Format Format i Granskaren kan du tillämpa det ytterligare fördefinierade formatet igen.
Uppdateringar för FileMaker Pro-programvaran kan ibland innehålla formateringsändringar för de fördefinierade temana. Om en lösning använder en äldre version av ett fördefinierat tema (eller ett anpassat tema som baseras på en äldre version av ett fördefinierat tema) och du har skrivrättigheter för filen, tillämpas formateringsändringarna automatiskt i FileMaker Pro när du växlar till layoutläge, växlar till en annan layout eller ändrar layoutens tema.
Relaterade avsnitt 
Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden