Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptDigest
 
CryptDigest
Användning 
Returnerar ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen.
Format 
CryptDigest(data ; algoritm)
Parametrar 
data – textuttryck eller -fält från vilket hashvärdet ska genereras.
algoritm – namnet på den kryptografiska algoritm som ska användas (se funktionen CryptAuthCode).
Returnerad datatyp 
container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Använd funktionerna Base64EncodeRFC och Base64Decode eller HexEncode och HexDecode för att styra kodningen av det returnerade hashvärdet.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
I containerfältet Resultat. Sparar en fil med ett digest-värde för texten i fältet Meddelande med standardalgoritmen.
Tilldela fält [ Tabell::Resultat ; CryptDigest (Tabell::Meddelande ; "") ]
Exempel 2 
Returnerar ett digest-värde för innehållet i $JSON-variabeln med SHA512-algoritmen. Det containerdata som returneras av CryptDigest returneras som Base64-kodad text.
Base64EncodeRFC (4648 ; CryptDigest ($JSON ; "SHA512"))
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler