Referens > Funktioner > Designfunktioner
 
Designfunktioner
Designfunktioner returnerar information om strukturen i öppna databasfiler. Du kan till exempel ta reda på namnen på alla layouter eller fält i en öppen databasfil.
Parametrarna för designfunktioner kan vara följande:
filnamn, t.ex. "Kund", eller ordagrann text, t.ex. "Johan"
layouter t.ex. layoutNamn
Andra funktioner, t.ex. Left (text ; antal)
Kommentar 
Vilken information som returneras när en designfunktion utvärderar en databasfil begränsas av den aktiva behörighetsuppsättningen. Mer information om hur du beviljar tillgång till databasfiler finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
För parametern filnamn:
Designfunktionerna returnerar resultat för den första filen som öppnas med det angivna filnamnet.
Om du anger ett filnamn som innehåller en punkt, tar du med filnamnstillägget i parametern. Annars kan funktionerna tolka punkten i filnamnet som början på filnamnstillägget, vilket kan leda till oväntade resultat.
Om du inte anger något filnamn(""), returnerar funktioner resultat för den aktuella filen.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
En lista över namnen på alla filer som är öppna på datorn.
Respektive fältrams placering i punkter och fältets rotation i grader.
Kommentaren för det angivna fältet.
En lista över ID på alla fält i databas och layout.
En lista över namnen på alla fält som är öppna på layout i databas.
Antalet och läget på repetitioner i ett repeterat fält så som det formaterats på en layout.
Fältutformningen som används för fält i layout i databas.
Information om fält.
Nästa löpnummer för fält i databas.
En lista över ID på alla layouter i databas.
En lista över namnen på alla layouter i databas.
En lista över namnen på alla namngivna objekt på layout i databas.
En lista med fyra värden för varje relation som är direkt relaterad till tabellnamn.
En lista över ID på alla scripts i databas.
En lista över namnen på alla scripts i databas.
En lista över ID på alla tabeller i databas.
En lista över alla tabellförekomster i relationsdiagrammet för databas.
En lista över ID på alla värdelistor i databas.
En lista över alla värden i en värdelista.
En lista över namnen på alla värdelistor i databas.
En lista med namnen på de fönster som är öppna för närvarande.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler