Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Om funktioner
 
Om funktioner
En funktion är en fördefinierad, namngiven formel som utför en viss beräkning och returnerar ett enda, specifikt värde.
De flesta funktioner består av följande tre delar:
Funktionens namn
Parenteser (om funktionen innehåller parametrar)
De parametrar som krävs för funktionen
Varje funktion returnerar ett resultat som består av någon av fälttyperna text, numerisk, datum, tid, tidsstämpel eller container.
Information om var funktioner kan användas finns i Om formler.
Obs!  Information om hur funktioner utvärderas olika på värden jämfört med klienten finns i FileMaker Knowledge Base.
Parametrar
Funktionsparametrar kan bestå av konstanter (t.ex. 1,07 eller "hej"), fältreferenser (t.ex. FakturaTotal), uttryck (t.ex. 1 + 12) eller andra funktioner (t.ex. funktionen NPV). Du kan använda blanksteg före eller efter parenteserna som används för att avgränsa parametrarna men det är inte nödvändigt. När det behövs flera parametrar i en funktion avgränsar du de enskilda parametrarna med en listavgränsare, t.ex. semikolon.
Valfria parametrar omges med klamrar ({ }) (t.ex. i funktionen Case och funktionen Choose). Tre punkter (...) betyder att du kan lägga till flera parametrar avgränsade med semikolon (t.ex. i statistikfunktioner). Dubbla citattecken (" ") anger en textsträng.
Textparametrar som fil- och layoutnamn måste skrivas inom citationstecken. Använd citationstecken runt fältnamn för att visa att den ordagranna strängen ska användas som parameter (utelämna citattecknen om värdet som är lagrat i fältet ska användas som parameter). Du kan använda blanksteg före eller efter parenteserna som avgränsar parametrarna, men det är inte nödvändigt. Använd semikolon mellan parametrarna när en funktion kräver mer än en parameter.
Den här tabellen innehåller exempel på några funktioner i FileMaker Pro.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Length("John")
4, dvs. antalet tecken i texten "John"
Round(Moms ; 2)
Momsbeloppet avrundat till två decimaler
Position(Namn, "Mc",1,1)
Ett tal som motsvarar startpositionen för en textsträng inom en annan textsträng, i det här fallet positionen för den första förekomsten av "Joh" i fältet Namn
Get (SenasteFel)
Ett tal som motsvarar ett eventuellt fel under körningen av det senast utförda scriptsteget i det script som för närvarande körs
Sum(Pris)
Totalsumman för alla värden i det repeterade fältet Pris
Relaterade avsnitt 
Funktioner (i bokstavsordning)
Statistikfunktioner
Datumfunktioner
Designfunktioner
Ekonomiska funktioner
Get-funktioner
Logiska funktioner
Numeriska funktioner
Funktioner för repeterade fält
Funktioner för grupperad statistik
Textfunktioner
Funktioner för textformatering
Tidsfunktioner
Tidsstämpelfunktioner
Trigonometric functions