Referens > Funktioner > Designfunktioner > RelationInfo
 
RelationInfo
Användning 
Returnerar en lista med fyra värden för varje relation som är direkt relaterad till tabellnamn.
Format 
RelationInfo (databas ; relation)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
relation – namnet på en tabell i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Värden i listan avgränsas med returtecken och listor avgränsas med två returtecken. För varje ytterligare relation som är kopplad till tabellnamn visas en ytterligare lista med fyra värden.
De fyra värdena är följande:
Källa: Namn på datakälla för databastabellen som är kopplad till tabellnamn
Tabell: namnet på tabellen som är kopplad till tabellnamn.
Tillval: tillval som angavs till höger i dialogrutan Ändra relation när relationen definierades. Raden är tom om följande tillval inte har angetts, annars är tillvalen avgränsade med blanksteg.
Radera, om Radera relaterade poster i den här tabellen när en post raderas i den andra tabellen har valts till höger i dialogrutan Ändra relation.
Skapa, om Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen har valts till höger i dialogrutan Ändra relation.
Sorterat om Sortera poster har valts till höger i dialogrutan Ändra relation.
Relationer: en lista med definierade relationer, en per rad. Fältnamnen är fullständiga, t.ex. Tabellnamn::Fältnamn.
Exempel 
Databasfilen Personaladministration innehåller tre tabeller: Företag, Personal och Adresser. Företag::FöretagsID är kopplat till Personal::FöretagsID och Personal::PersonalID är kopplat till Adresser::PersonalIDoch Personal::Anställningsdatum är kopplat till Adresser::Inflyttningsdatum.
Relationerna har följande villkor:
Du kan skapa poster i alla tabeller.
Du kan inte radera poster i alla tabeller.
Sortering har angetts för tabellen Adresser i relationen Personal<-->Adresser.
RelationInfo("Personaladministration" ; "Personal") returnerar:
Källa: Personaladministration
Tabell: Företag
Tillval: Skapa
Företag::FöretagsID = Personal::FöretagsID
 
Källa: Personaladministration
Tabell: Adresser
Tillval: Create Sorted
Adresser::FöretagsID = Personal::PersonalID
Adresser::Inflyttningsdatum >= Personal::Anställningsdatum
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler