Referens > Funktioner > Textfunktioner
 
Textfunktioner
Du kan använda textfunktioner för att analysera, ordna, hämta och skapa textsträngar. Du kan t.ex. använda funktionen MiddleWords om du vill hämta vissa ord från en angiven text.
Textfunktioner använder följande parametrar:
Fält av typen Text.
textkonstanter (inom citattecken)
Uttryck som ger textresultat.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
... ger följande resultat
Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter i talet.
Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter för tecknen i texten.
Returnerar 1 (sant) om innehållet i två olika fält matchar, annars returneras 0 (falskt).
Returnerar från textTillFilter endast de tecken som anges i filterText, i den ordning som de ursprungligen lades till i textTillFilter.
Returnerar ett textresultat som bara innehåller de värden som anges i filtervärden, i den ordning som de ursprungligen lades till i text.
Konverterar japansk text till hiragana, katakana eller latinsk text.
Returnerar text konverterad till formatet CSS (Cascading Style Sheets).
Returnerar datum i text som fälttypen datum.
Returnerar endast talen i text, som fälttypen tal.
Returnerar text konverterad till SVG-format (Scalable Vector Graphics).
Returnerar data som fälttypen text.
Returnerar tid eller tidsstämplar i text som fälttypen tid.
Returnerar data som fälttypen tidsstämpel.
Returnerar text som URL-kodning (Uniform Resource Locator) för att användas som en URL.
Returnerar det efterfrågade värdet som ges av värdenummer från värdelista.
Konverterar katakana (hankaku och zenkaku) i text till hiragana.
Raderar ett JSON-dataelement som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Formaterar element i JSON-data så att de blir lättare att läsa.
Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Listar objektnamnen (nycklar) eller matrisindex i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Lägger till eller ändrar ett element i JSON-data som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Konverterar zenkaku katakana till hankaku katakana.
Konverterar hankaku katakana till zenkaku katakana.
Konverterar arabiska siffror till kanjisiffror.
Konverterar hiragana till zenkaku katakana.
Returnerar antal tecken som anges av antal tecken i text räknat från vänster.
Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från vänster.
Returnerar text som innehåller antalet ord i text räknat från vänster.
Returnerar antalet tecken i ett fält, inklusive alla blanksteg, tal och specialtecken.
Returnerar alla bokstäver i angiven text som gemener.
Extraherar angivet antal tecken från text, med start från den angivna teckenpositionen.
Returnerar text som innehåller det antal värden som anges av antal i text från och med startvärde.
Returnerar text som innehåller det antal ord i angiven text från och med startord.
Konverterar arabiska siffror till japansk text.
Returnerar antalet förekomster av söktext i text.
Returnerar startpositionen för den angivna förekomsten av söktext i text.
Returnerar den första bokstaven i varje ord i text som versaler och alla andra bokstäver som gemener.
Returnerar text i textformat inom citattecken.
Ersätter en serie tecken i angiven text med ersättningstext.
Returnerar angivet antal tecken i text räknat från höger.
Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från höger.
Returnerar text som innehåller antal ord i text räknat från höger.
Konverterar zenkaku alfanumeriska tecken och symboler till hankaku alfanumeriska tecken och symboler.
Konverterar hankaku alfanumeriska tecken och symboler till zenkaku alfanumeriska tecken och symboler.
Returnerar angiven text och tal där talen ökas med angiven mängd.
Sorterar en lista med värden baserat på angiven datatyp och språk.
Returnerar en textsträng med alla förekomster av searchString i angiven text ersatta med replaceString.
Returnerar text utan inledande eller efterföljande blanksteg.
Returnerar en kopia av text med angivna blanksteg borttagna eller infogade.
Returnerar unika värden som finns i en lista baserat på angiven datatyp och språk.
Returnerar alla bokstäver i angiven text som versaler.
Returnerar det totala antalet värden i angiven text.
Returnerar det totala antalet ord i angiven text.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler
Arbeta med JSON-funktionerna