Referens > Funktioner > Logiska funktioner
 
Logiska funktioner
Logiska funktioner testar om ett villkor är sant eller falskt. Det resulterande värdet kallas ett logiskt värde. Om villkoret är sant returneras 1; om det är falskt returneras 0. Du kan använda nyckelorden True (sant) och False (falskt) tillsammans med logiska funktioner och operatorer när det krävs ett logiskt värde. Nyckelordet True returnerar 1 och False returnerar 0.
Logiska funktioner kan även utvärdera parametrar som text eller aritmetiska operationer som inte ger upphov till en sann eller falsk sats eller, som funktionen GetField, returnerar innehållet i ett annat fält.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Ett av flera möjliga resultat som bygger på en serie villkor.
Ett resultatvärde, enligt heltalsvärdet för ett villkor.
Utvärderar ett uttryck som en beräkning.
En eventuell felkod från ett uttryck.
Utför ett SQL-frågeuttryck för den angivna tabellförekomsten i en FileMaker Pro-fil.
1 (sant) om data kan konverteras till ett numeriskt värde skilt från noll eller om ett containerfält innehåller data. Annars returneras 0 (falskt).
Inställningen av det angivna attributet för ljud-, video- eller bildfilen i ett containerfält.
Utvärderar fält och returnerar innehållet i det angivna fältet.
Det fullständiga namnet på en fältreferens.
Det angivna attributet för layoutobjektet som anges av objektnamnet som är aktivt i beräkningen.
Innehållet i fält från det angivna postnumret.
Antingen resultat1 eller resultat2, beroende på värdet för ett villkor.
1 (sant) om ett fält är tomt eller om något annat fel uppstår. Annars returneras 0 (falskt).
0 (falskt) om data är ogiltiga, annars returneras 1 (sant).
1 (sant) om ett uttryckssyntax är korrekt, annars returneras 0 (falskt).
Resultatet från en variabel eller flera variabler som ställs in på resultatet av det angivna uttrycket eller uttrycken under beräkningens varaktighet, eller till dess att scriptet avslutas eller filen stängs.
Värdet som har angetts i källfält med hjälp av relationerna i relationsdiagrammet.
Nästa lägre eller högre värde i källfält när det inte finns något matchande relaterat värde.
Innehållet i det objekt som beräkningen har definierats för.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler