Övervaka FileMaker Server
 

Övervaka FileMaker Server

Admin Console visar aktuell systeminformation på sidan Dashboard. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status.

Du kan dessutom använda loggfiler för att granska statistik för server och klienter samt övervaka serverprestanda och diagnostisera orsaker till prestandaproblem.

De flesta loggar är tillgängliga på huvuddatorn. Du kan hämta en del loggar på fliken Konfiguration > Loggning. Mer information finns i Visa loggfilsposter.

 

Om du vill övervaka

Se

Beskrivning

Prestandaintensiva klientoperationer

TopCallStats.log

Detaljerad information om de klientförfrågningar som kräver mest serverresurser.

Mer information finns i Statistiklogg för längsta anrop.

Händelser

Events.log (huvuddatorn) (Instruktioner finns i Visa aktiviteter i Loggboken (Windows).)

Windows: Loggboken

Databasserverns start- och stopphändelser, öppna och stängda databasfiler, kontroller och fel i FileMaker Server-konfigurationen.

Mer information finns i Händelselogg.

Klientaktivitet

Access.log

Klientrelaterad åtkomstinformation.

Mer information finns i Åtkomstlogg.

Information om Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect

wpe.log (datorn med Web Publishing Engine)

Alla fel i Web Publishing Engine, inklusive applikationsfel, användningsfel och systemfel. Kan innehålla information som är relaterad till Anpassad webbpublicering, t.ex. slutanvändarnas XML-förfrågningar om att generera utdata för webbpublicering eller ändringar i inställningarna för Anpassad webbpublicering.

Alla förfrågningar från slutanvändare om att visa FileMaker WebDirect-lösningar, ändringar i FileMaker WebDirect-inställningar samt FileMaker WebDirect start- och stopphändelser, fel, script och användarlogginformation.

Mer information finns i Webbpubliceringsloggar.

FileMaker Data API-information

fmdapi.log

Alla fel i FileMaker Data API-motorn, inklusive applikationsfel och användningsfel.

Information om alla FileMaker Data API-anrop med åtkomst till värdbaserade databaser.

Mer information finns i FileMaker Data API-logg.

Serverstatistik

Stats.log

FileMaker Server-prestanda och antal klienter som är inloggade.

Mer information finns i Serverstatistiklogg.

Klientstatistik

ClientStats.log

Detaljerad klientstatistik och klientåtkomst till databasservern.

Mer information finns i Klientstatistiklogg.

Obs!  FileMaker WebDirect-klienter visas i Stats.log istället för ClientStats.log.

Scheman skapade genom att läsa in en schemainställningsfil

LoadSchedules.log

Antal och typ av scheman som skapas när en schemainställningsfil läses in, samt alla fel som kan ha inträffat. Mer information finns i Läsa in schemainställningar.

Kommentarer 

Alla loggfiler finns i mappen Logs:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Logs

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Logs

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Logs

Relaterade avsnitt 

Visa loggfilsposter