Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Händelselogg
 

Händelselogg

Som standard registreras händelser som inträffar medan databasservern körs i loggen och tidsstämplas. Vanliga händelser som registreras är:

start och stopp av databasservern

vilka databasfiler som öppnas och stängs av databasservern

kontroller som utförs på filer som inte stängts på rätt sätt

nya, avslutade, kommande och pågående scheman

skälet till att ett aktiverat schema inte lyckades

scriptfel från FileMaker-scriptscheman

fördefinierade fel och villkor som databasservern upptäcker i din konfiguration

aktuella inställningar av egenskaper när databasservern startas och inställningar som ändrades under en databasserversession

Händelser lagras i den tabbavgränsade filen Event.log som skapas i mappen FileMaker Server/Logs/.

Kommentarer 

När storleken på filen Event.log når begränsningen för loggfilstorlek namnändras den till Event-old.log och en ny Event.log skapas.

I Windows registreras händelser också i Windows programlogg som man kommer åt med hjälp av Loggboken. Mer information finns i Visa aktiviteter i Loggboken (Windows).

Information om de fel som rapporteras i filen Event.log finns i Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server

Ändra språk i händelseloggen