Ordlista
 

Ordlista

A

Active Directory

Den distribuerade Windows-katalogtjänsten som ingår i moderna versioner av operativsystemet Microsoft Windows Server. Active Directory möjliggör central och säker administration av ett nätverk.

Admin Console

Programmet du använder för att konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med värdbaserade databaser, visa detaljerad information om anslutna klienter och spåra statistikinformation.

Admin-server

Programvarukomponenten i FileMaker Server som hanterar distributionen av de andra FileMaker Server-komponenterna och visar Admin Console på klientdatorerna för konfigurering av FileMaker Server.

Administrationsuppgifter

Rutiner som utförs regelbundet av administratören som gör att FileMaker Server hela tiden kan köras på ett effektivt sätt och som garanterar dataintegriteten i delade databaser. En typisk administrationsuppgift är t.ex. att regelbundet säkerhetskopiera databaser.

Anpassad app

En fil eller en uppsättning filer som innehåller databastabeller, layouter, scripts och tillhörande data. En anpassad app utför en eller flera specifika uppgifter, som att spåra kunder eller fakturor. Kallas ibland för en lösning.

Anpassad webbpublicering

En metod för att dela FileMaker-databaser på webben med hjälp av XML och PHP. Du kan skapa dynamiska webbsidor som gör det möjligt för användarna att interagera med databaser på en FileMaker Server.

Användarlicens

En licenstyp som baseras på antalet användare som samtidigt får vara anslutna till FileMaker Server.

API (Application Programming Interface)

En uppsättning programbyggstenar, t.ex. klasser, metoder, datastrukturer, variabler, procedurer och funktioner.

AppleScript

macOS: Ett scriptspråk som du kan använda för att styra funktioner i operativsystemet och i andra program som stödjer AppleScript (kallas ofta scriptbara program).

Arbetsdator

En dator i en FileMaker Server-driftsättning som kör Web Publishing Engine för att vara värd till FileMaker WebDirect-lösningar.

Autentisering

En process som kontrollerar giltigheten för ett konto och ett lösenord (om sådant finns) innan behörighet tilldelas och tillgång till ett system eller en databasfil beviljas.

B

Behörighet

Behörighet att visa och arbeta med vissa poster, fält, layouter, värdelistor och scripts samt utföra valda aktiviteter i en fil.

Behörighetsuppsättning

En definierad uppsättning behörighetsinställningar som bestämmer åtkomstnivå för en databasfil.

Block

En sträng av dataelement som registreras eller överförs som en enskild enhet. Ett block är ofta den minsta dataenheten som ett program läser från eller sparar på hårddisken.

C

Cache

Ett RAM-minnesområde som är reserverat av ett program och som används för att lagra data som används ofta, vilket ger snabbare tillgång till informationen än om den skulle ha lästs från hårddisken. En större cache-storlek ger bättre prestanda för FileMaker Server.

Certifikat

Certifikat är digitala nycklar som utfärdas till andra enheter (organisationer eller individer) och gör det möjligt för dem att identifiera sig inför andra. Signerade servercertifikat och klientcertifikat utfärdas av ett tillförlitligt certifieringsinstitut (CA). Certifieringsinstitutets huvudsyfte är att verifiera identiteten av enheter och utfärda digitala certifikat som identifierar dessa enheter.

CLI

Kommandoradsgränssnittet. I FileMaker Server CLI kan en administratör ange fmsadmin-kommandon för att administrera FileMaker Server. Använd kommandot fmsadmin help i CLI om du vill visa hjälpsidor om CLI-kommandon.

Connector

En teknik som hämtar data, uppdaterar data eller lägger till funktioner för delade databaser.

Containerdatamapp

Mappen där du placerar containerfältdata för containerfält som lagrar objekt externt.

Containerfält

Ett FileMaker Pro Advanced-fält som kan lagra bilder, filmer och dokument, t.ex. Microsoft Word-filer och PDF-filer. Data i containerfält kan bäddas in i fältet, lagras med filreferens eller lagras externt.

D

Databas

Organisationen av tabeller och fält och relationerna mellan dem i en fil.

Databasfil

En komponent i en anpassad app för FileMaker.

Databaskryptering

En form av kryptering som skyddar "vilande data". Vilande data i FileMaker innebär en FileMaker Pro Advanced-databasfil, tillsammans med dess temporära filer, som lagras på en disk (ej öppet). En krypterad databas skyddas från obehörig åtkomst med ett krypteringslösenord. FileMaker Pro Advanced krävs för att kryptera databasfiler. Krypterade databasfiler kan dekrypteras och krypteras på nytt när som helst.

Databasmappar

Vid starten letar FileMaker Server i standardmappen för databaser, den säkra mappen och i andra mappar (inklusive undermappar direkt under standardmappen) efter databaser som FileMaker Server ska vara värd för.

Databasserver

Den komponent i FileMaker Server som är värd för databaser. Den dator där databasservern körs kallas för huvuddatorn i en distribution med flera datorer. Databasfiler lagras på huvuddatorns hårddisk.

Datakälla

Data som du vill komma åt, t.ex. data i en FileMaker Pro Advanced-databas eller i något annat databashanteringssystem.

Datorroller

Varje dator i en FileMaker Server-miljö tilldelas en datorroll. Datorn kan antingen vara en huvuddator eller en arbetsdator. I en driftsättning med en enhet fungerar den enheten som både huvud- och arbetsdator.

Delad databas

En fil som öppnas av FileMaker Server och som klienter kan använda i ett datornätverk. En eller flera klienter kan få tillgång till och ändra information samtidigt i delade databaser.

Domännamn

Ett namn som identifierar en dator på Internet.

Driftsättning

Processen och resultatet av att installera och konfigurera FileMaker Server-komponenter på en eller flera datorer. I en driftsättning med flera datorer distribueras komponenter på mer än en dator och fungerar tillsammans som en enhet.

Drivrutin

ODBC- eller JDBC-drivrutinen tolkar SQL-frågor till kommandon som ett DBMS-system kan hantera. Drivrutinen hanterar ODBC/JDBC-anrop, skickar SQL-frågor till datakällan och skickar tillbaka data till drivrutinshanteraren. Drivrutinshanteraren vidarebefordrar sedan informationen till programmet som efterfrågade den.

E

E-postmeddelande

Ett meddelande som skickas till serveradministratören via e-post med en SMTP-server.

Efterbehandlande script

Ett systemscript som körs efter ett FileMaker-script i ett scriptsekvensschema.

Event.log

En fil som lagrar händelser som inträffar medan databasservern körs.

Extra databasmapp

Utöver standardmappen för databaser och den säkra databasmappen kan FileMaker Server även vara värd för databaser i en extra databasmapp som anges av serveradministratören. Den extra databasmappen kan användas för krypterade och okrypterade databasfiler. Den här mappen har stöd för databaser i undermappar, men bara i en undernivå. Den har även stöd för användning av containerdatamapp.

F

Fast länk

En katalogpost som kopplar ett namn till en fil i ett filsystem. Prestanda för säkerhetskopiering förbättras genom att Databasserver skapar en fast länk till den senaste säkerhetskopian istället för att skapa ytterligare en säkerhetskopia av filen, om Databasserver upptäcker att den värdbaserade filen är identisk med den senaste säkerhetskopian. ReFS-volymer stöder inte fasta länkar, så FileMaker Server skapar en fullständig kopia av databasen.

FileMaker Admin API

Ett API (Application Programming Interface) med REST-arkitektur (Representational State Transfer) som gör att du kan administrera FileMaker Server.

FileMaker Data API

Ett API (Application Programming Interface) som formar sig efter REST-arkitektur (Representational State Transfer) och tillåter att du arbetar med data från värdbaserade lösningar.

FileMaker License Server

En publik licensserver som validerar FileMaker-licenscertifikat.

FileMaker Pro Advanced

Ett program som används för att skapa och ändra databasfiler. Klienter använder FileMaker Pro Advanced för att öppna databasfiler som FileMaker Server är värd för. FileMaker Pro Advanced gör det möjligt för databasutvecklare att skapa anpassade appar som kan användas på webben eller i arbetsgrupper, och att skapa avgiftsfria runtime-program och anpassade plugin-program för FileMaker.

FileMaker Server-användarkonto

Kontot som FileMaker Server körs under på huvuddatorn. Under installationen anger du antingen standardkontot (Lokal dator på Windows eller fmserver på macOS) eller ett befintligt konto på huvuddatorn.

FileMaker WebDirect

Ett webbprogram som används för att komma åt layouter från databasfiler i en webbläsare. Webbklienter använder FileMaker WebDirect för att öppna layouter från databasfiler som FileMaker Server är värd för.

FileMaker-script

En eller flera instruktioner (scriptsteg) som du skapar i FileMaker Pro Advanced för att utföra upprepade eller svåra åtgärder automatiskt. FileMaker Server kan köra ett FileMaker-script i ett script- eller scriptsekvensschema.

FileMaker-scriptmotor (FMSE)

FileMaker-scriptmotorn är den FileMaker Server-komponent som kör FileMaker-scripts och plugin-program från andra leverantörer.

FileMaker Go

Ett program som hjälper dig arbeta med FileMaker Pro Advanced-lösningar (utvecklade i FileMaker Pro Advanced) på iPhone, iPad eller iPod touch. Det går att använda FileMaker Go på klienter för att öppna databasfiler som FileMaker Server är värd för.

Förberedande script

Ett systemscript som körs före ett FileMaker-script i ett scriptsekvensschema.

G

Guider

Instruktioner på skärmen som steg för steg hjälper dig med en uppgift.

H

Huvuddator

Datorn i en FileMaker Server-driftsättning som kör databasservern och som hanterar alla arbetsdatorer. Huvuddatorn kommunicerar med arbetsdatorer för hantering av databasförfrågningar från användarna och övervakar statusen och aktiviteten för alla komponenter.

I

IP-adress (Internet Protocol)

För IPv4, ett fyrdelat tal som normalt är formaterat som 12.34.56.78, som unikt identifierar en dator på Internet. För IPv6, ett åttadelat tal som normalt är formaterat som [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334], som unikt identifierar en dator på Internet. FileMaker Server stöder IPv4- och IPv6-adressformaten.

J

JDBC

Ett Java-programmeringsgränssnitt som använder SQL-uttryck för att komma åt data från, och utbyta data med, många databashanteringssystem. JDBC-drivrutinen kommunicerar mellan Java-tilläggsprogrammet och FileMaker Pro Advanced- eller FileMaker Server-datakällan.

JDBC-klientdrivrutin

En JAR-fil (Java Archive) som skickar en SQL-fråga för att hämta data lagrade i en databas och som sedan levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet.

K

Katalogtjänst

Programvara med klient-server-arkitektur som används för att lagra information om din organisation. De viktigaste funktionerna för en katalogtjänst är att centralisera informationslagringen och snabbt besvara frågor.

Klient

En användare som öppnar en anslutning till en databas på FileMaker Server med FileMaker Go, FileMaker Pro Advanced, en webbläsare eller ett ODBC-/JDBC-klientprogram. En FileMaker-klient är en användare som använder FileMaker Go eller FileMaker Pro Advanced. En Web Publishing-klient är en användare som använder FileMaker WebDirect, Anpassad webbpublicering eller FileMaker Data API.

Klientprogram

Det program som efterfrågar data från en datakälla. Exempelvis FileMaker Pro Advanced vid åtkomst till en databas som FileMaker Server är värd för, samt ett kalkylblad när det efterfrågar data med hjälp av SQL via ODBC eller JDBC.

Komprimering av databasfil

Processen att ta bort tomma fält och redundant eller onödig information i databasfiler för att minska mängden diskutrymme de upptar.

Konto

Ett användarnamn och (vanligtvis) ett lösenord som ger tillgång till en fil med definierad behörighetsnivå.

Krypteringslösenord

Lösenordet som krävs för att öppna en krypterad fil. I FileMaker Pro Advanced måste FileMaker Pro Advanced-användaren som öppnar filen ha krypteringslösenordet, men det behöver inte klienten som öppnar en delad fil. FileMaker Pro Advanced krävs för att aktivera, inaktivera och byta krypteringslösenord.

L

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Ett protokoll som körs över TCP/IP och som används av systemadministratörer för central hantering av användare, grupper, enheter och annan information.

Licens för samtidiga anslutningar

En licenstyp som baseras på antalet FileMaker-klienter som samtidigt får vara anslutna till FileMaker Server.

Licenscertifikat

Ett köpeavtal, i form av en krypterad fil, som ger användaren rätt att installera och använda specificerade FileMaker-produkter.

Loggboken

Windows: Ett administrationsverktyg som ingår i operativsystemet Windows och som visar händelser som är lagrade i olika loggfiler. FileMaker Server rapporterar händelser till programloggen och händelserna kan sedan granskas i Loggboken.

Lokal notis

Ett meddelande som skickas till serveradministratören via webbläsaren som finns på samma maskin som Admin Console. Lokala notiser visas även när Admin Console inte är i förgrunden.

Lösning

Se anpassad app.

N

Namn på datakälla (DSN)

En datastruktur som innehåller den information om en specifik databas som en ODBC-drivrutin behöver för att kunna ansluta till den.

Nätverksprotokoll

En uppsättning regler som styr hur datorer utbyter meddelanden i ett nätverk. Exempel på vanliga protokoll är TCP/IP, HTTP och HTTPS.

O

OAuth

Ett auktoriseringsramverk som tillåter att program från tredje part autentiserar användare utan att användarna lämnar sin användarinformation till den parten.

ODBC

Ett API som använder SQL-uttryck för att komma åt data från, och utbyta data med, många databashanteringssystem. FileMaker Server kan dela data som en datakälla via ODBC. FileMaker Server kan också interagera med data från andra program (t.ex. ett ODBC-klientprogram).

ODBC-klientdrivrutin

En DLL-fil (Windows) eller ett delat bibliotek (macOS) som skickar en SQL-fråga för att hämta data som lagras i en datakälla och levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet.

Open Directory

Apples standardbaserade katalog och servicearkitektur för nätverksautentisering för macOS.

P

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

Ett open-source-programmeringsspråk som främst används i serverprogram för att skapa dynamiska webbsidor. Med FileMaker Server kan du publicera data från FileMaker Pro Advanced-databaser på anpassade webbsidor som skapats med PHP.

Plugin-program

Ett program som utökar ett annat programs möjligheter på ett bestämt sätt.

Progressiv nedladdning

Hämtning av en ljud-, video eller PDF-fil som lagras i ett interaktivt containerfält där användaren kan börja använda filen även om den inte har hämtats fullt ut än.

Progressiv säkerhetskopiering

En kopia av en databasfil som skapats av FileMaker Server genom att bara tillämpa de ändringar som har inträffat under sparintervallet.

R

Relationsdiagram

I FileMaker Pro Advanced kan du se förekomster av tillgängliga tabeller i både den aktuella filen och i externa, relaterade databasfiler. I det här relationsdiagrammet kan du koppla samman tabeller och ändra relationer mellan fält i olika tabeller.

Runtimelösning

En databasfil som har skapats med FileMaker Pro Advanced och där användarna kan lägga till, ta bort och ändra data men inte ändra databasfält och databaslayouter.

S

Schemainställningsfil

En fil som innehåller information som krävs för att skapa scheman.

Schemalagd säkerhetskopiering

En kopia av en databasfil som skapats av ett säkerhetskopieringsschema.

Scheman

Du kan skapa scheman för att säkerhetskopiera databaser eller köra script.

Scriptklient

En klient som skapas av FileMaker-scriptmotorn när ett FileMaker-script (eller en scriptsekvens som innehåller ett FileMaker-script) körs som en schemalagd uppgift eller när scriptsteget Utför script på server används för att köra ett FileMaker-script.

Scriptschema

Ett schema som kör ett systemscript, ett FileMaker-script eller en scriptsekvens.

Scriptsekvens

Ett schema som kombinerar ett FileMaker-script med ett valfritt förberedande systemscript och ett valfritt efterbehandlande systemscript.

Serveradministratör

Serveradministratören är ansvarig för att installera och konfigurera FileMaker Server samt att hantera FileMaker Pro Advanced-databaser och lösningar som FileMaker Server är värd för.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Ett standardprotokoll för kommunikation mellan servrar vid överföring av e-postmeddelanden. FileMaker Server använder protokollet för att skicka e-postmeddelanden.

Sparintervall

En inställning som styr hur ofta de progressiva säkerhetskopieringsändringarna skrivs till en tidsstämplad kopia.

SQL

Ett strukturerat frågeprogrammeringsspråk som styr och kommunicerar med ett DBMS-system.

SSL (Secure Sockets Layer)

Ett protokoll för kryptering och verifiering av kommunikation via Internet. Används av HTTPS-protokollet.

Standarddatabasmapp

Standardmappen som FileMaker Server använder för krypterade eller okrypterade databasfiler.

Säker databasmapp

En mapp som används av FileMaker Server för databasfiler som måste vara både lösenordsskyddade och krypterade.

Säkerhetskopia

En kopia av en databasfil som kan användas om originalfilen går förlorad, skadas eller på något annat sätt blir otillgänglig.

Säkerhetskopieringsschema

Ett schema som säkerhetskopierar en eller flera värdbaserade databasfiler.

T

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Det grundläggande kommunikationsprotokollet på Internet.

Tjänst

Windows: en process som körs i bakgrunden och utför funktioner som stöd för andra program. FileMaker Server körs som en tjänst i Windows.

Tom kopia

En kopia av en FileMaker Pro Advanced-fil som innehåller fältdefinitioner, tabeller, layouter, scripts och utskriftsformat, men inte data.

U

Unikt namn

Identifierar unikt en post i en katalogstruktur med hjälp av en serie kommaavgränsade attribut. I ett unikt namn är komponenten längst till vänster själva katalogobjektet, medan värdet längst till höger är katalogroten.

Utökad behörighet

FileMaker Pro Advanced-datadelningstillstånd som bestämmer vilken typ av datadelning som är tillåten i en viss behörighetsuppsättning för en fil. En behörighetsuppsättning kan tillåta att användare öppnar en fil med FileMaker Pro Advanced, använder en databas som en ODBC/JDBC-datakälla eller kommer åt data publicerad på webben. Till exempel avgör den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect om behörighetsuppsättningen ska tillåta att filen öppnas i en webbläsare.

V

Vila

En funktion i operativsystemet som sparar energi på en inaktiv dator. Om vila inleds på datorn som kör FileMaker Server avbryts all klientaktivitet.

Viloläge

Windows: En energisparfunktion för ett inaktivt system. Om viloläget startas på datorn som kör FileMaker Server avbryts all klientaktivitet. Viloläget kan inte startas på serverdatorn om det finns klienter som är anslutna till delade databaser.

W

Web Publishing Engine

Web Publishing Engine ger tillgång till tjänster för Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect för databaser med FileMaker Server som värd.

Webbpubliceringskärna

En programvarukomponent för Web Publishing Engine som bearbetar sökposter och konverterar data från databasservern till XML-format.

Webbserver

Programvaran som ansvarar för svar på HTTP- och HTTPS-frågor från användare på webben. Krävs i en FileMaker Server-driftsättning för publicering av databaser på webben.

Webbservermodul

En FileMaker Server-programvarukomponent som installeras på webbserverdatorn. Webbservermodulen gör det möjligt för Web Publishing Engine att ansluta till webbservern.

X

XML (Extensible Markup Language)

Istället för ett statiskt filformat är XML ett språk som kan användas för att definiera överenskomna format för datautbyte mellan grupper. Många organisationer och företag använder XML för överföring av produktinformation, transaktioner, inventariedata med mera.

Ö

Överföra

Att överföra data eller filer från en dator till en fjärrdator – exempelvis genom att använda kommandot Överför till FileMaker Server i FileMaker Pro Advanced för att överföra en databas till FileMaker Server.