Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Statistiklogg för längsta anrop
 

Statistiklogg för längsta anrop

När du aktiverar inställningen Statistik om längsta anrop på fliken Konfiguration > Loggning skapas filen TopCallStats.log i mappen FileMaker Server/Logs/.

TopCallStats.log kan hjälpa till att identifiera prestandaproblem med delade databaser, men loggningsprocessen kan påverka serverprestandan negativt. Inaktivera den här inställningen när du inte längre behöver detaljerad information om klientförfrågningar. När du inaktiverar den här inställningen uppdateras inte längre TopCallStats.log och serverprestandan kan förbättras.

Aktivera statistik om längsta anrop:

I Logginställningar ställer du in statistik om längsta anrop till Aktiverad.

TopCallStats.log beskriver de klientförfrågningar (max 25) som har pågått under längst tid under statistikinsamlingsintervallet.

 

Kolumnnamn

Beskrivning

Tidsstämpel

Databasserverns tidsstämpel vid insamlingsintervallet i samma format som de andra loggfilerna.

Starttid

Tidsstämpel i början av fjärranropet (sekunder.bråkdelar sedan databasservern startades).

Sluttid

Tidsstämpel i slutet av fjärranropet (sekunder.bråkdelar sedan databasservern startades). Kolumnen kommer att vara tom om fjärranrop pågår.

Sammanlagt antal

Totalt antal mikrosekunder som hittills förflutit för fjärranropet.

Åtgärd

Fjärranropets namn, till exempel: Fråga, Överföring eller Nedladdning.

För vissa åtgärder innehåller den här kolumnen ett uppgiftsnamn och procentsatsen som slutförts. Exempel: Fråga (Indexering 10 %).

Mål

Namnet på den värdbaserade fil som en klient har öppen med ytterligare data om möjligt. Möjliga format kan vara:

<filnamn>::<tabell-ID>::<fält-ID>

<filnamn>::<layout>

Nätverk byte in

Antal byte som tagits emot från klienten under det här insamlingsintervallet.

Nätverk byte ut

Antal byte som skickats till klienten under det här insamlingsintervallet.

Förfluten tid

Mikrosekunder som har förflutit för fjärranropet i det här insamlingsintervallet.

Väntetid

Tid som spenderas i väntan på andra klienter (i mikrosekunder) för fjärranropet i det här insamlingsintervallet.

I/U-tid

Tid som spenderas i väntan på in-/utdata på hårddisk (i mikrosekunder) för fjärranropet i det här insamlingsintervallet.

Klientnamn

Ett klientnamn eller en klientidentifierare, till exempel en IP-adress eller en FileMaker WebDirect-klientidentifierare.

Kommentarer 

Inställningen Statistik om längsta anrop inaktiveras automatiskt när du stoppar databasservern.

Du kan granska statistik om längsta anrop genom att öppna filen TopCallStats.log i ett program som kan visa tabbavgränsad information.

När storleken på filen TopCallStats.log når begränsningen för loggfilstorlek namnändras den till TopCallStats-old.log och en ny TopCallStats.log-fil skapas.