Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter
 
Visa loggfilsposter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
FileMaker Server spårar aktivitet, klientåtkomst och annan information när det körs och denna information lagras i loggfiler.
1. Klicka på Loggvisare.
2. Klicka på Loggar och välj sedan en eller fler loggfiler. Mer information finns i Välja loggfiler.
.
För att
Gör följande
Om du vill ange ett datumintervall för loggfilsposterna
Klicka på kalendrarna vid Start och Slut och välj ett startdatum och slutdatum för datumintervallet. Alla datum börjar klockan 00:00 och slutar klockan 23:59. Om du väljer ett startdatum och slutdatum som infaller på samma dag, gäller datumintervallet endast för 24 timmar. I fönstret Loggvisare kan du se loggfilshändelser som har loggats när som helst under de senaste 15 dagarna.
Om du vill filtrera loggfilsposterna som visas i fönstret Loggvisare utifrån typ
Välj en nivå på meddelanden (Alla, Fel, Varning eller Information) vid Typ. Mer information finns i Filtrera och sortera loggfilsposter.
Om du vill filtrera loggfilsposterna som visas i fönstret Loggvisare utifrån strängmatchning i kolumnen Beskrivning
Ange en filtersträng i fältet Filter och klicka på Filtrera. Mer information finns i Filtrera och sortera loggfilsposter.
Om du vill se de senaste logghändelserna utifrån de alternativ som valts i föregående steg
Klicka på Uppdatera. Mer information finns i Uppdatera loggvisaren.
Om du vill exportera de visade loggfilsposterna
Klicka på Exportera. Mer information finns i Exportera loggfilsposterna.
Välja loggfiler
Om du vill se poster från en eller flera specifika loggfiler klickar du på Loggar, markerar någon eller flera av följande loggfiler.
 
Vid Loggar väljer du
Om du vill se poster från loggfilen/loggfilerna
Serverhändelser
Event.log och Event-old.log. Mer information finns i Händelselogg.
Serveråtkomst
Access.log och Access-old.log. Mer information finns i Åtkomstlogg.
Webbpubliceringskärna
wpe.log för Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect. Mer information finns i Webbpubliceringsloggar.
FileMaker Data API
fmdapi.log för FileMaker Data API-information. Mer information finns i FileMaker Data API-logg.
När du väljer loggfiler visar loggvisaren en tabell över loggade händelser under det valda datumintervallet från de tillhörande loggfilerna som finns på huvuddatorn. Varje rad i tabellen motsvarar en separat loggad händelse. Se kommentaren nedan för detaljerad information om hur du hanterar loggfilen.
Filtrera och sortera loggfilsposter
Du kan ange nivån på meddelanden som ska visas genom att välja Alla, Fel, Varning eller Information vid Typ. Ditt val gäller för de loggfilsposter som för närvarande visas i fönstret Loggvisare. Klicka på en kolumnrubrik, t.ex. Händelse eller Typ, om du vill sortera posterna i stigande eller fallande ordning.
Om du vill filtrera meddelanden som visas i fönstret Loggvisare utifrån strängmatchning i kolumnen Beskrivning anger du en filtersträng i fältet Filter och klickar på Filtrera. Filtersträngen skiljer inte på versaler och gemener. Filtersträngen “max” visar t.ex. alla loggmeddelanden som innehåller “Maximum” eller “maximum” i beskrivningen.
Om du vill avsluta filtrering utifrån strängmatchning och visa alla loggmeddelanden tar du bort filtersträngen i fältet Filter och klickar på Filtrera.
Uppdatera loggvisaren
I fönstret Loggvisare visas en ögonblicksbild av loggposter från de valda loggfilerna. Loggposterna uppdateras inte dynamiskt när FileMaker Server loggar nya poster i loggfilerna. Om du vill se de senast loggade händelserna i fönstret Loggvisare klickar du på Uppdatera.
Exportera loggfilsposterna
Du kan exportera de loggfilsposter som visas i fönstret Loggvisare till en fil. Händelserna visas i den exporterade filen i samma ordning som i fönstret Loggvisare.
1. Klicka på Exportera.
2. Som standard sparas innehållet i filen Export.tab.
Windows: Beroende på vilken webbläsare du använder sparas filen i mappen för hämtade filer. I vissa webbläsare öppnas en ny flik med innehållet och du kan spara filen med ett nytt filnamn på en specifik plats.
macOS: Filen Export.tab sparas i webbläsarens mapp för hämtade filer.
3. Öppna och visa filen Export.tab i en textredigerare.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste din serveradministratör konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att visa loggfilsposter. Du kan få mer information av serveradministratören.
Du kan använda fönstret Loggvisare när databasservern körs eller har stoppats.
Du kan interagera direkt med listan. Du kan till exempel sortera objekt i listan genom att klicka på en kolumnrubrik, placera kolumnerna i en annan ordning genom att dra i kolumnrubriken och ändra bredden på en kolumn genom att dra i kolumnrubrikens kantlinje.
Om tabellen i fönstret Loggvisare är tom eller om du inte ser de loggfilsposter du förväntar dig kan orsaken vara någon av följande:
Loggar – Ingen loggfil har valts vid Loggar eller en loggfil som krävs är tom eller inte tillgänglig.
Datumintervall – Det finns ingen loggfilsinformation för det valda datumintervallet baserat på de valda loggfilerna och meddelandenivån som har angetts vid Typ.
Typ – Meddelandenivån som har angetts vid Typ finns inte för de valda loggfilerna och för det angivna datumintervallet.
I en driftsättning med flera datorer finns loggfilerna i huvuddatorn.
Om du vill se loggfilshändelser som är äldre än 15 dagar kan du öppna loggfilen med valfritt program som kan öppna vanliga textfiler eller med programmet Systemmeddelanden i macOS. Du kan öppna loggfilen i programmet Systemmeddelanden i macOS medan FileMaker Server körs. Händelserna loggas kontinuerligt och den senaste posten finns längst ned i fönstret i programmet Systemmeddelanden. Alla loggfiler finns i mappen Logs:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Logs
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Logs
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Logs
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server
Inställningar för loggning och statistik
Visa serverstatistik