Övervaka FileMaker Server
 
Övervaka FileMaker Server
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan visa användningsstatistik och spåra aktiviteten på FileMaker Server och enskilda klienter med delfönstret Statistik. Med hjälp av användningsstatistik och detaljerad klientstatistik i Admin Console kan du övervaka serverprestanda och diagnostisera orsaker till prestandaproblem.
I följande tabell anges platserna där du kan hitta den information som FileMaker Server spårar åt dig.
 
Om du vill övervaka
Se
Beskrivning
Serverstatistik
Fliken Statistik > Server
Stats.log (huvuddatorn)
FileMaker Server-prestanda och antal klienter som är inloggade.
Klientstatistik
Fliken Statistik > Klient
ClientStats.log (huvuddatorn)
Detaljerad klientstatistik och klientåtkomst till databasservern.
Mer information finns i Klientstatistiklogg.
Obs!  FileMaker WebDirect-klienter visas i Stats.log istället för ClientStats.log.
Statistik för längsta anrop
TopCallStats.log (huvuddatorn)
Detaljerad information om de klientförfrågningar som kräver mest serverresurser.
Mer information finns i Statistiklogg för längsta anrop.
Händelser
Fönstret Loggvisare
Events.log (huvuddatorn) (Instruktioner finns i Visa aktiviteter i Loggboken (Windows).)
Windows: Loggboken (masterdatorn)
Databasservern start- och stopphändelser, öppna och stängda databasfiler, kontroller och fel i FileMaker Server-konfigurationen.
Information om Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect
Fönstret Loggvisare
wpe.log (datorn med Web Publishing Engine)
Alla fel i Web Publishing Engine, inklusive applikationsfel, användningsfel och systemfel. Kan innehålla information som är relaterad till Anpassad webbpublicering, t.ex. slutanvändarnas XML-förfrågningar om att generera utdata för webbpublicering eller ändringar i inställningarna för Anpassad webbpublicering.
Alla förfrågningar från slutanvändare om att visa FileMaker WebDirect-lösningar, ändringar i FileMaker WebDirect-inställningar samt FileMaker WebDirect start- och stopphändelser, fel, script och användarlogginformation.
FileMaker Data API-information
Fönstret Loggvisare
fmdapi.log
Alla fel i FileMaker Data API-motorn, inklusive applikationsfel och användningsfel.
Information om alla FileMaker Data API-anrop med åtkomst till värdbaserade databaser.
Kommentar
Alla loggfiler finns i mappen Logs:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Logs
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Logs
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Logs
Om du är gruppadministratör måste din serveradministratör konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att visa statistik och loggfilsposter. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Visa serverstatistik
Visa klientstatistik
Visa loggfilsposter