Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Händelselogg
 
Händelselogg
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Händelser som inträffar medan databasservern körs registreras i loggen och tidsstämplas. Vanliga händelser som registreras är:
start och stopp av databasservern
vilka databasfiler som öppnas och stängs av databasservern
kontroller som utförs på filer som inte stängts på rätt sätt
nya, avslutade, kommande och pågående scheman
skälet till att ett aktiverat schema inte lyckades
scriptfel från FileMaker-scriptscheman
administratörsgrupper läggs till, ändras, byter namn eller tas bort
fördefinierade fel och villkor som databasservern upptäcker i din konfiguration
aktuella inställningar av egenskaper när databasservern startas och inställningar som ändrades under en databasserversession
Händelser lagras i den tabbavgränsade filen Event.log som skapas i mappen FileMaker Server/Logs/.
Använd Visa loggfilsposter när du vill granska information från filen Event.log i fönstret Loggvisare.
Kommentar
När filen Event.log uppnår den loggstorlek som har angetts på fliken Databasserver > Loggning byter den namn till Event-old.log och en ny fil som heter Event.log skapas. Om du vill konfigurera storleken på filen Event.log går du till Inställningar för loggning och statistik.
I Windows registreras loggar också i Windows programlogg som man kommer till med hjälp av Loggboken. Mer information finns i Visa aktiviteter i Loggboken (Windows).
Information om de fel som rapporteras i filen Event.log finns i Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server.
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server
Ändra språk i loggboken