Ordlista
 
Ordlista
A
Active Directory
Den distribuerade Windows-katalogtjänsten som ingår i moderna versioner av operativsystemet Microsoft Windows Server. Active Directory möjliggör central och säker administration av ett nätverk.
Admin Console
Programmet du använder för att konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med värdbaserade databaser, visa detaljerad information om anslutna klienter och spåra statistikinformation.
Admin-server
Programvarukomponenten i FileMaker Server som hanterar distributionen av de andra FileMaker Server-komponenterna och visar Admin Console på klientdatorerna för konfigurering av FileMaker Server.
Administrationsuppgifter
Rutiner som utförs regelbundet av administratören som gör att FileMaker Server hela tiden kan köras på ett effektivt sätt och som garanterar dataintegriteten i delade databaser. En typisk administrationsuppgift är t.ex. att regelbundet säkerhetskopiera databaser.
Administratörsgrupp
En grupp värdbaserade databaser som en gruppadministratör kan hantera enligt den behörighet som beviljas av serveradministratören för FileMaker.
Anpassad webbpublicering
En metod för att dela FileMaker-databaser på webben med hjälp av XML och PHP. Du kan skapa dynamiska webbsidor som gör det möjligt för användarna att interagera med databaser på en FileMaker Server.
API (Application Programming Interface)
En uppsättning programbyggstenar, t.ex. klasser, metoder, datastrukturer, variabler, procedurer och funktioner.
AppleScript
macOS: Ett scriptspråk som du kan använda för att styra funktioner i operativsystemet och i andra program som stödjer AppleScript (kallas ofta scriptbara program).
Arbetsdator
En dator i en FileMaker Server-miljö som kör Web Publishing Engine för att vara värd till FileMaker WebDirect-lösningar.
B
Behörighet
Behörighet att visa och arbeta med vissa poster, fält, layouter, värdelistor och scripts samt utföra valda aktiviteter i en fil.
Behörighetsuppsättning
En definierad uppsättning behörighetsinställningar som bestämmer åtkomstnivå för en databasfil.
Block
En sträng av dataelement som registreras eller överförs som en enskild enhet. Ett block är ofta den minsta dataenheten som ett program läser från eller sparar på hårddisken.
C
Cache
Ett RAM-minnesområde som är reserverat av ett program och som används för att lagra data som används ofta, vilket ger snabbare tillgång till informationen än om den skulle ha lästs från hårddisken. En större cache-storlek ger bättre prestanda för FileMaker Server.
Certifikat
Certifikat är digitala nycklar som utfärdas till andra enheter (organisationer eller individer) och gör det möjligt för dem att identifiera sig inför andra. Signerade servercertifikat och klientcertifikat utfärdas av ett tillförlitligt certifieringsinstitut (CA). Certifieringsinstitutets huvudsyfte är att verifiera identiteten av enheter och utfärda digitala certifikat som identifierar dessa enheter.
CLI
CLI (Command Line Interface), d.v.s. kommandoradsgränssnittet. I FileMaker Server CLI kan en administratör ange fmsadmin-kommandon för att administrera FileMaker Server. Använd kommandot fmsadmin help i CLI om du vill visa hjälpsidor om CLI-kommandon.
ClientStats.log
En fil som registrerar statistisk information om hur FileMaker Server fungerar med varje FileMaker-klient och Web Publishing Engine-klient.
Containerdatamapp
Mappen där du placerar containerfältdata för containerfält som lagrar objekt externt.
Containerfält
Ett FileMaker Pro-fält som kan lagra bilder, filmer och dokument, t.ex. Microsoft Word-filer och PDF-filer. Data i containerfält kan bäddas in i fältet, lagras med filreferens eller lagras externt.
D
Databas
Organisationen av tabeller och fält och relationerna mellan dem i en fil.
Databasfil
En komponent i en FileMaker-lösning.
Databaskryptering
En form av kryptering som skyddar "vilande data". Vilande data i FileMaker innebär en FileMaker Pro-databasfil, tillsammans med dess temporära filer, som lagras på en disk (ej öppet). En krypterad databas skyddas från obehörig åtkomst med ett krypteringslösenord. FileMaker Pro Advanced krävs för att kryptera databasfiler. Krypterade databasfiler kan dekrypteras och krypteras på nytt när som helst.
Databasmappar
Vid starten letar FileMaker Server i standarddatabasmappen och i andra mappar (inklusive undermappar direkt under standardmappen) efter databaser som FileMaker Server ska vara värd för.
Databasserver
Den komponent i FileMaker Server som är värd för databaser. Den dator där databasservern körs kallas för huvuddatorn i en distribution med flera datorer. Databasfiler lagras på huvuddatorns hårddisk.
Datakälla
Data som du vill komma åt, t.ex. data i en FileMaker Pro-databas eller i något annat databashanteringssystem.
Datorroller
Varje dator i en FileMaker Server-miljö tilldelas en datorroll. Datorn kan antingen vara en huvuddator eller en arbetsdator. I en driftsättning med en enhet fungerar den enheten som både huvud- och arbetsdator.
Delad databas
En fil som öppnas av FileMaker Server och som klienter kan använda i ett datornätverk. En eller flera klienter kan få tillgång till och ändra information samtidigt i delade databaser.
Domännamn
Ett namn som identifierar en dator på Internet.
Driftsättning
Processen och resultatet av att installera och konfigurera FileMaker Server-komponenter på en eller flera datorer. I en driftsättning med flera datorer distribueras komponenter på mer än en dator och fungerar tillsammans som en enhet.
Drivrutin
ODBC- eller JDBC-drivrutinen tolkar SQL-frågor till kommandon som ett DBMS-system kan hantera. Drivrutinen hanterar ODBC/JDBC-anrop, skickar SQL-frågor till datakällan och skickar tillbaka data till drivrutinshanteraren. Drivrutinshanteraren vidarebefordrar sedan informationen till programmet som efterfrågade den.
E
Efterbehandlande script
Ett script på systemnivå som körs efter ett FileMaker-script i en planerad scriptordningsuppgift.
Event.log
En fil som lagrar händelser som inträffar medan databasservern körs.
F
Fast länk
En katalogpost som kopplar ett namn till en fil i ett filsystem. Prestanda för säkerhetskopiering förbättras genom att Databasserver skapar en fast länk till den senaste säkerhetskopian istället för att skapa ytterligare en säkerhetskopia av filen, om Databasserver upptäcker att den värdbaserade filen är identisk med den senaste säkerhetskopian. ReFS-volymer stöder inte fasta länkar, så FileMaker Server skapar en fullständig kopia av databasen.
FileMaker Data API
Ett API (Application Programming Interface) som formar sig efter REST-arkitektur (Representational State Transfer) och tillåter att du arbetar med data från värdbaserade lösningar.
FileMaker Go
Ett program som hjälper dig arbeta med FileMaker Pro-lösningar (utvecklade i FileMaker Pro) på iPhone, iPad eller iPod touch. Det går att använda FileMaker Go på klienter för att öppna databasfiler som FileMaker Server är värd för.
FileMaker Pro
Ett program som används för att skapa och ändra databasfiler. Klienter använder FileMaker Pro för att öppna databasfiler som FileMaker Server är värd för.
FileMaker Pro Advanced
Ett program som gör det möjligt för databasutvecklare att skapa anpassade FileMaker-lösningar som kan användas på en webbplats eller i arbetsgrupper, och att skapa avgiftsfria runtime-program och anpassade plugin-program för FileMaker.
FileMaker Server-användarkonto
Kontot som FileMaker Server körs under på huvuddatorn. Under installationen anger du antingen standardkontot (Lokal dator på Windows eller fmserver på macOS) eller ett befintligt konto på huvuddatorn.
FileMaker WebDirect
Ett webbprogram som används för att komma åt layouter från databasfiler i en webbläsare. Webbklienter använder FileMaker WebDirect för att öppna layouter från databasfiler som FileMaker Server är värd för.
FileMaker-script
En eller flera instruktioner (scriptsteg) som du skapar i FileMaker Pro för att utföra upprepade eller svåra åtgärder automatiskt. FileMaker Server kan köra ett FileMaker-script i ett script- eller scriptordningsschema.
FileMaker-scriptmotor (FMSE)
FileMaker-scriptmotor är den FileMaker Server-komponent som kör FileMaker-scripts och plugin-program från andra leverantörer.
Förberedande script
Ett script på systemnivå som körs före ett FileMaker-script i en planerad scriptordningsuppgift.
G
Gruppadministratör
En FileMaker Server-användare som av serveradministratören delegeras behörighet att utföra databasadministrationsuppgifter i Admin Console. Gruppadministratören hanterar de databaser som kopplats till en specifik administratörsgrupp, men har inte åtkomstbehörighet till konfigurationssektionerna i Admin Console. Mer information finns i Serveradministratör.
Guider
Instruktioner på skärmen som steg för steg hjälper dig med en uppgift.
H
Huvuddator
Datorn i en FileMaker Server-miljö som kör databasservern och som hanterar alla arbetsdatorer. Huvuddatorn kommunicerar med arbetsdatorer för hantering av databasförfrågningar från användarna och övervakar statusen och aktiviteten för alla komponenter.
I
Inställningsfil för scheman och grupper
En fil som innehåller information som krävs för att skapa scheman och grupper.
IP-adress (Internet Protocol)
För IPv4, ett fyrdelat tal som normalt är formaterat som 12.34.56.78, som unikt identifierar en dator på Internet. För IPv6, ett åttadelat tal som normalt är formaterat som [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334], som unikt identifierar en dator på Internet. FileMaker Server stöder IPv4- och IPv6-adressformaten.
J
JDBC
Ett Java-programmeringsgränssnitt som använder SQL-uttryck för att komma åt data från, och utbyta data med, många databashanteringssystem. JDBC-drivrutinen kommunicerar mellan Java-tilläggsprogrammet och FileMaker Pro- eller FileMaker Server-datakällan.
JDBC-klientdrivrutin
En JAR-fil (Java Archive) som skickar en SQL-fråga för att hämta data lagrade i en databas och som sedan levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet.
K
Katalogtjänst
Programvara med klient-server-arkitektur som används för att lagra information om din organisation. De viktigaste funktionerna för en katalogtjänst är att centralisera informationslagringen och snabbt besvara frågor.
Klient
En användare som öppnar en anslutning till en databas på FileMaker Server med FileMaker Go, FileMaker Pro, en webbläsare eller ett ODBC-/JDBC-klientprogram. En FileMaker-klient är en användare som använder FileMaker Go eller FileMaker Pro. En Web Publishing-klient är en användare som använder FileMaker WebDirect, Anpassad webbpublicering eller FileMaker Data API.
Klientprogram
Det program som efterfrågar data från en datakälla. Exempelvis FileMaker Pro vid anslutning till en databas som FileMaker Server är värd för, samt ett kalkylblad när det efterfrågar data med hjälp av SQL via ODBC eller JDBC.
Komprimering av databasfil
Processen att ta bort tomma fält och redundant eller onödig information i databasfiler för att minska mängden diskutrymme de upptar.
Konto
Ett användarnamn och (vanligtvis) ett lösenord som ger tillgång till en fil med definierad behörighetsnivå.
L
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Ett protokoll som körs över TCP/IP och som används av systemadministratörer för central hantering av användare, grupper, enheter och annan information.
Licens för Användaranslutningar
En licenstyp som baseras på antalet FileMaker-klienter som samtidigt får vara anslutna till FileMaker Server.
Loggboken
Windows: Ett administrationsverktyg som ingår i operativsystemet Windows och som visar händelser som är lagrade i olika loggfiler. FileMaker Server rapporterar händelser till programloggen och händelserna kan sedan granskas i Loggboken.
N
Namn på datakälla (DSN)
En datastruktur som innehåller den information om en specifik databas som en ODBC-drivrutin behöver för att kunna ansluta till den.
Nätverksprotokoll
En uppsättning regler som styr hur datorer utbyter meddelanden i ett nätverk. Exempel på vanliga protokoll är TCP/IP, HTTP och HTTPS.
O
OAuth
Ett auktoriseringsramverk som tillåter att program från tredje part autentiserar användare utan att användarna lämnar sin användarinformation till den parten.
ODBC
Ett programmeringsgränssnitt som använder SQL-uttryck för att komma åt data från, och utbyta data med, många databashanteringssystem. FileMaker Server kan dela data som en datakälla via ODBC. FileMaker Server kan också interagera med data från andra program (t.ex. ett ODBC-klientprogram).
ODBC-klientdrivrutin
En DLL-fil (Windows) eller ett delat bibliotek (macOS) som skickar en SQL-fråga för att hämta data som lagras i en datakälla och levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet.
Open Directory
Apples standardbaserade katalog och servicearkitektur för nätverksautentisering för macOS.
P
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)
Ett open-source-programmeringsspråk som främst används i serverprogram för att skapa dynamiska webbsidor. Med FileMaker Server kan du publicera data från FileMaker Pro-databaser eller anpassade webbsidor som skapats med PHP.
Planer
Du kan skapa planer för att säkerhetskopiera delade databaser, köra scripts och skicka meddelanden till klienter.
Planerad säkerhetskopiering
En kopia av en databasfil som skapats av en schemalagd uppgift.
Plugin-program
Ett program som utökar ett annat programs möjligheter på ett bestämt sätt.
Primär server
I en konfiguration med en standbyserver är den primära servern produktionsserver, den server som är värd för databaser åt klienterna.
Progressiv nedladdning
Hämtning av en ljud-, video eller PDF-fil som lagras i ett interaktivt containerfält där användaren kan börja använda filen även om den inte har hämtats fullt ut än.
Progressiv säkerhetskopiering
En kopia av en databasfil som skapats av FileMaker Server genom att bara tillämpa de ändringar som har inträffat under sparintervallet.
R
Relationsdiagram
I FileMaker Pro kan du se tillgängliga tabeller i både den aktuella filen och i externa, relaterade databasfiler. I det här relationsdiagrammet kan du koppla samman tabeller och ändra relationer mellan fält i olika tabeller.
Runtimelösning
En databasfil som har skapats med programmet FileMaker Pro Advanced och där användarna kan lägga till, ta bort och ändra data men inte ändra databasfält och databaslayouter.
S
Scriptordning
En planerad uppgift som kombinerar ett FileMaker-script med ett valfritt förberedande systemnivåscript och ett valfritt efterbehandlande systemnivåscript.
Serveradministratör
Serveradministratören är ansvarig för att installera och konfigurera FileMaker Server samt att hantera FileMaker Pro-databaser och lösningar som FileMaker Server är värd för. Serveradministratören för FileMaker Server kan även delegera databashanteringsuppgifter till gruppadministratören. Mer information finns i Gruppadministratör.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Ett standardprotokoll för kommunikation mellan servrar vid överföring av e-postmeddelanden. FileMaker Server använder protokollet för att skicka e-postmeddelanden.
Sparintervall
Sparintervallet är en inställning som styr hur ofta de progressiva säkerhetskopieringsändringarna skrivs till en tidsstämplad kopia.
SQL
Ett strukturerat frågeprogrammeringsspråk som styr och kommunicerar med ett DBMS-system.
SSL (Secure Sockets Layer)
Ett protokoll för kryptering och verifiering av kommunikation via Internet. Används av HTTPS-protokollet.
Standaloneserver
En standaloneserver är en server som inte har definierats för att vara en del av en konfiguration med standbyserver.
Standbyserver
I en konfiguration med standbyserver är standbyservern en överflödig FileMaker Server-installation som kan tas online och ersätta den primära servern. Ändringar i den primära servern tillämpas automatiskt på standbyservern. Standbyservern är inte värd för databaser åt klienter, men är redo att ersätta den primära servern vid behov.
Startcenter för grupper
En HTML-sida som visar en lista över de värdbaserade databaser som är kopplade till en administratörsgrupp. Startcenter för grupper anger huruvida den värdbaserade databasen kan öppnas av en FileMaker-klient eller i FileMaker WebDirect.
Stats.log
En fil som samlar in statistikinformation om FileMaker Server och dess prestanda.
Säkerhetskopia
En kopia av en databasfil som kan användas om originalfilen går förlorad, skadas eller på något annat sätt blir otillgänglig.
T
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Det grundläggande kommunikationsprotokollet på Internet.
Tjänst
Windows: en process som körs i bakgrunden och utför funktioner som stöd för andra program. FileMaker Server körs som en tjänst i Windows.
Tom kopia
En kopia av en FileMaker Pro-fil som innehåller fältdefinitioner, tabeller, layouter, scripts och utskriftsformat, men inte data.
U
Unikt namn
Identifierar unikt en post i en katalogstruktur med hjälp av en serie kommaavgränsade attribut. I ett unikt namn är komponenten längst till vänster själva katalogobjektet, medan värdet längst till höger är katalogroten.
Utökad behörighet
FileMaker Pro-datadelningstillstånd som bestämmer vilken typ av datadelning som är tillåten i en viss behörighetsuppsättning för en fil. En behörighetsuppsättning kan tillåta att användare kommer åt en fil med FileMaker Pro, använder en databas som en ODBC/JDBC-datakälla eller kommer åt data publicerad på webben. Till exempel avgör den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect om behörighetsuppsättningen ska tillåta att filen öppnas i en webbläsare.
V
Verifiering
En process som kontrollerar giltigheten för ett konto och ett lösenord (om sådant finns) innan behörighet tilldelas och tillgång till ett system eller en databasfil beviljas.
Vila
En funktion i operativsystemet som sparar energi på en inaktiv dator. Om vila inleds på datorn som kör FileMaker Server avbryts all klientaktivitet.
Viloläge
Windows: En energisparfunktion för ett inaktivt system. Om viloläget startas på datorn som kör FileMaker Server avbryts all klientaktivitet. Viloläget kan inte startas på serverdatorn om det finns klienter som är anslutna till delade databaser.
W
Web Publishing Engine
Web Publishing Engine ger tillgång till tjänster för Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect för databaser med FileMaker Server som värd.
Webbpubliceringskärna
En programvarukomponent för Web Publishing Engine som bearbetar sökposter och konverterar data från databasservern till XML-format.
Webbserver
Programvaran som ansvarar för svar på HTTP- och HTTPS-frågor från användare på webben. Krävs i en FileMaker Server-miljö för publicering av databaser på webben.
Webbservermodul
En FileMaker Server-programvarukomponent installerad på webbserverdatorn. Webbservermodulen gör det möjligt för Web Publishing Engine att ansluta till webbservern.
X
XML (Extensible Markup Language)
Istället för ett statiskt filformat är XML ett språk som kan användas för att definiera överenskomna format för datautbyte mellan grupper. Många organisationer och företag använder XML för överföring av produktinformation, transaktioner, inventariedata med mera.
Ö
Överföra
Överföring av data eller filer från en dator till en fjärrdator. Till exempel när du använder alternativet Överför till FileMaker Server i FileMaker Pro för att överföra en databas till FileMaker Server.