Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget
 
Skapa och redigera diagram i layoutläget
Så här skapar eller redigerar du ett diagram:
1. Skapa ett diagram genom att göra något av följande:
Öppna en layout. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter. Ändra storlek på layoutdelen om det behövs så att diagrammet får plats. Mer information finns i Ändra storlek på layoutdelar.
Skapa en ny layout för diagrammet med hjälp av guiden Ny layout/rapport. En tom layout fungerar bra om du vill visa ett diagram. Du behöver inte lägga till fält i layouten om du vill kartlägga data i ett diagram. Mer information finns i Skapa en layout.
Redigera ett diagram genom att dubbelklicka på det i layouten.
2. I Layoutläget klickar du på Diagramverktyget Diagramverktyg i statusverktygsfältet. Dra sedan en rektangel där du vill att diagrammet ska visas, eller välj Sätt in > Diagram.
Obs!  Diagram som skapas i layoutläget visas på olika sätt beroende på i vilken del av layouten de placeras. Mer information finns i Placera diagrammet i rätt layoutdel.
Dialogrutan Inställning av diagram visas. Du kan ändra inställningar till höger i diagramgranskaren om du vill redigera diagrammet. Förhandsgranskningen i dialogrutan Inställning av diagram hjälper dig att arbeta effektivt. Mer information finns i Använda förhandsgranskningen av diagram.
 
För att
Gör så här
Lägga till en diagramrubrik
Under Rubrik anger eller ändrar du diagrammets rubrik, eller klickar på knappen Ange för att ange en titel.
Välja en diagramtyp och ange dataserie
Se Stående och liggande stapeldiagram, linjediagram och ytdiagram (med staplade stående eller liggande, positiva/negativa stapeldiagram), Cirkeldiagram eller Punktdiagram och bubbeldiagram.
Ändra dataetiketter, visa eller dölja skalstreck, ange skala för skalstreck (om tillämpligt) och formatera data
Mer information finns i Formatera och skala diagramaxlar.
Ändra färgschema, förklaring eller typsnitt i diagrammet
Klicka på Stilformat i diagramgranskaren och läs mer i Ändra ett diagrams utseende.
Ange typ av data som ska användas i diagrammet (hittade, avgränsade eller relaterade poster)
Klicka på Datakälla i diagramgranskaren och läs mer i Ange datakällan för ett diagram.
3. Klicka på Klar.
Du ser en platshållarbild av diagrammet i layoutläget. I FileMaker Pro används exempeldata när ett diagramobjekt visas i layoutläget.
4. Välj menyn Layouter > Spara layout och klicka sedan på Avsluta layout.
Du ser diagrammet som baseras på data i databasen.
Kartlägga statistikdata i layoutläget:
1. I bearbetningsläget sorterar du data efter lämpligt brytfält och bildar grupperingar (kategorier) av data. Mer information finns i Arbeta med data i Tabellvisning eller Sortera poster efter delsummor.
Om du exempelvis vill visa världsomspännande försäljning per land, sorterar du data efter fältet Land.
2. Skapa ett statistikfält i databasen och räkna ut ett samlat värde för kategorin. Mer information finns i Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning eller Definiera statistikfält.
Om du exempelvis vill visa den totala försäljningen skapar du statistikfältet Total försäljning som summerar fältet Försäljning.
3. Skapa ett diagram i layoutens huvuddel, sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel, delsummadel eller totalsummadel. Mer information finns i Placera diagrammet i rätt layoutdel.
I diagramgranskaren klickar du på Diagram.
Ange sorteringsfält för x-axel (horisontell) eller Kategorietiketter (cirkeldiagram).
Exempelvis fältet för land.
Ange statistikfältet för y-axel (vertikal) eller Sektorsdata (cirkeldiagram).
Exempelvis fältet för total försäljning.
I diagramgranskaren klickar du på Datakälla.
I Diagramdata väljer du Aktuella hittade poster.
Under Diagrammets utseende när layouten sorteras väljer du Statistikberäknade grupper med poster.
I diagrammet jämförs den totala försäljningen per land.
Diagram med försäljning per land
Du kan också lägga till statistikdata efter underkategori (exempelvis total försäljning per företag i ett land). Då ändrar du diagraminställningarna i exemplet på följande sätt:
sortera poster efter huvudkategori och därefter underkategori (sortera till exempel efter Land och sedan efter Företag)
ange x-axeln eller kategorietiketterna som underkategori (Företag)
placera diagrammet i layoutens delsummadel sorterad efter huvudkategori (Land)
I diagrammet jämförs den totala försäljningen per företag i ett land.
Diagram med försäljning i USA
Relaterade avsnitt 
Om diagramtyper
Skapa snabbdiagram
Riktlinjer för planering av diagram
Om olika typer av layoutdelar