Skapa en lösning > Om val av fälttyper > Definiera statistikfält
 
Definiera statistikfält
Använd statistikfält för att beräkna värden som delsummor, medelvärden och totalsummor för flera poster. Ett statistikfält kan till exempel visa totalsumman för all försäljning under maj månad i en rapport.
Statistikfält är kopplade till grupper av poster. Värdet i ett statistikfält kan ändras beroende på var du placerar fältet i en layout, hur många hittade poster som finns efter en sökning och om posterna är sorterade.
Informationen i ett statistikfält bygger på de poster som för närvarande visas, antingen alla poster eller de hittade posterna. Om du ändrar ett värde i något av fälten som statistiken bygger på eller om du utför en ny sökning och de hittade posterna ändras, beräknar FileMaker Pro resultatet i statistikfältet på nytt.
Så här definierar du statistikfält:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Fält.
3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.
4. Ange ett namn för fältet i Fältnamn.
Mer information finns i Om att namnge fält.
5. Välj Statistik vid Typ.
6. Klicka på Skapa.
7. Välj en statistiktyp i dialogrutan Tillval för statistikfält och välj sedan det fält som du vill sortera data efter.
 
Välj den här typen av statistikberäkning
Om du vill beräkna statistik för värden i ett fält i de hittade posterna genom att ...
Summa
Beräkna totalsumman av värdena i fältet.
Medelvärde
Beräkna medelvärdet av värdena i fältet.
Antal (med innehåll)
Beräkna antalet poster som innehåller ett värde för fältet. Om ett fält till exempel innehåller 100 värden (ett värde för varje post) blir resultatet av beräkningen 100.
Minimum
Hitta det lägsta talet, det tidigaste datumet eller klockslaget eller den tidigaste tidsstämpeln för ett fält.
Maximum
Hitta det högsta talet, det senaste datumet eller klockslaget eller den senaste tidsstämpeln för ett fält.
Standardavvikelse
Beräkna hur mycket värdena i ett fält avviker från varandra. Detta tillval beräknar standardavvikelsen från medelvärdet för värdena i ett fält.
Andel
Beräkna förhållandet mellan värdet i fältet och summan av alla värdena i fältet. (Beräknar t.ex. vilken andel av den totala försäljningen som kan hänföras till varje försäljare.)
Lista över
Skapa en returteckenavgränsad lista av icke-tomma värden i ett fält.
8. Välj ett statistiktillval för statistiktypen i tillämpliga fall.
 
Vid ...
Markera
För att
Summa
Löpande summering
Visa en ackumulerad summa för den aktuella posten och alla tidigare poster. Om du vill starta om den löpande summan för varje sorterad grupp markerar du också Starta om sammanfattning för varje sorterad grupp och välj det fält som sorteringen ska startas om från i fältlistan.
Medelvärde
Vägt medelvärde. och i listan över fält det fält som innehåller viktningsfaktorn
Bestämma medelvärdet i ett fält med utgångspunkt i ett värde i ett annat fält som används som viktningsfaktor.
Antal (med innehåll)
Löpande antal
Visa det ackumulerade antalet för den aktuella posten och alla tidigare poster. Om du vill starta om den löpande summan för varje sorterad grupp markerar du också Starta om sammanfattning för varje sorterad grupp och välj det fält som sorteringen ska startas om från i fältlistan.
Standardavvikelse
för alla poster
Beräkna standardavvikelsen för alla poster.
Andel
Delsummerad. och i listan över fält det fält du vill sortera efter
Beräkna en andel av summan som endast baseras på en grupp av poster.
9. Om fältet som du summerar är ett repeterat fält kan du välja att summera alla repetitionerna tillsammans eller varje repetition separat.
Markera Tillsammans om du vill beräkna ett enda statistikvärde för alla repetitioner i fältet.
Markera Individuellt om du vill beräkna ett statistikvärde för varje repetition.
Obs!  Du måste formatera statistikfältet som ett repeterat fält för att kunna visa enskilda statistikvärden. Mer information finns i Konfigurera visning av upprepande fält.
10. Klicka på OK och sedan på OK.
Kommentar 
Använd guiden Ny layout/rapport om du snabbt vill skapa en layout som summerar data. Mer information finns i Skapa en layout.
Om du väljer Andel kan du ange ett sorteringsfält för Delsummerad. När du återgår till bearbetningsläge måste du sortera efter detta fält för att värdet ska beräknas korrekt.
Formeln för standardavvikelse är n–1 vägt, enligt den normala standardavvikelsen.
Du kan inte ändra informationen i ett statistikfält manuellt, men du kan kopiera den. Du kan också utföra beräkningar med statistikfält med hjälp av funktionen GetSummary.
Relaterade avsnitt 
Skapa och hantera layouter och rapporter
Ange format för fält som innehåller siffror