Lägga till och visa data > Arbeta med data i Tabellvisning
 
Arbeta med data i Tabellvisning
När du visar poster i Tabellvisning visar FileMaker Pro informationen i rader och kolumner, som i ett kalkylprogram. Varje rad visar en post och varje kolumn ett fält.
Arbeta med fält
När du visar data i Tabellvisning i bearbetningsläget kan du skapa, ändra och radera fält.
Obs!  Du måste logga in med behörighetsuppsättningen Full åtkomst för att kunna ändra fält i Tabellvisning.
 
För att
Gör så här
Skapa ett fält
Skapa ett första fält genom att klicka på Skapa fält i kolumnrubriken på den första kolumnen i tabellen. Om du vill skapa fler fält klickar du på + i kolumnrubriken.
Om du vill sluta skapa nya fält trycker du på Esc innan du gör någon ändring.
Du kan förhindra att nya fält automatiskt placeras i den aktuella layouten genom att avmarkera Lägg till nya fält i aktuell layout i dialogrutan Inställningar. Mer information finns i Ange layoutinställningar.
Ändra namnet på ett fält
Dubbelklicka på kolumnrubriken för det fält du vill byta namn på, och skriv det nya namnet.
Om du vill ignorera ändringar av fältnamnet, trycker du på Esc innan du lämnar kolumnrubriken.
Tips  Om du vill redigera namnen på fälten trycker du på Tabb eller Skift-Tabb. Om du trycker på Tabb i kolumnrubriken längst till höger skapas en ny kolumn i FileMaker Pro.
Välj en fälttyp
Högerklicka på kolumnrubriken, välj Fält > Fälttyp så visas en snabbmeny, och välj sedan en fälttyp.
Ange tillval för fält
Högerklicka på kolumnrubriken och välj sedan Fält > Fältalternativ. Mer information finns i Ange tillval för fält.
Sortera poster efter ett eller flera fält
Markera en kolumnrubrik och Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) på ytterligare rubriker, om du vill. Höger-klicka på en av de markerade kolumnrubrikerna och välj Sortera stigande eller Sortera fallande. En sorteringsikon visas vid kolumnrubriken och visar sorteringsordningen.
Om du markerar flera kolumner bestäms sorteringsordningen av den ordning som kolumnerna markeras.
Ta bort ett fält från en sorteringsordning med flera fält
Avmarkera de kolumner du sorterar efter genom att markera en osorterad rubrik, högerklicka på den rubrik du vill ta bort från sorteringsordningen och välj Ta bort <fältnamn> från Sortera.
Sortera poster efter en fördefinierad värdelista
Markera valfri kolumnrubrik, högerklicka och välj Sortera efter värdelista, och välj sedan värdelista.
Ta bort ett eller flera fält från sorteringsordningen och sortera om
Sortera filen efter två eller fler fält, högerklicka på den kolumnrubrik som du vill ta bort från sorteringsordningen och välj Ta bort <fältnamn> från Sortera. Informationen sorteras om utifrån de fält som finns kvar i sorteringsordningen.
Tips  Klicka på Sortera i statusverktygsfältet om du vill se den aktuella sorteringsordningen.
Sortera ej filen
Högerklicka på valfri kolumnrubrik i en sorterad fil och välj Sortera ej.
Visa flera fält eller dölja fält
Klicka på Ändra i layoutlisten och använd tillvalen i dialogrutan Ändra tabellvy. Mer information finns i Visa och dölja fält i Tabellvisningsläge.
Eller högerklicka på en kolumnrubrik och välj sedan Fält > Dölj fält för att dölja det valda fältet. Om du vill visa ett dolt fält i Tabellvisning högerklickar du på + i kolumnrubriken och väljer ett fält i listan över befintliga fält.
Ta bort ett fält
Högerklicka på kolumnrubriken och välj sedan Fält > Ta bort fält. Mer information finns i Ta bort tabelldefinitioner, fältdefinitioner och data.
Arbeta med poster
 
För att
... gör du så här i bearbetningsläge
Lägga till en ny post
Ange informationen i den tomma posten längst ned i tabellen. Klicka på Ikonen för att lägga till ny post längst ned i tabellens vänstermarginal. En ny rad läggs till i slutet av tabellen
om posterna inte har sorterats
or
om Behåll poster i sorterad ordning är avmarkerat i dialogrutan Sortera poster.
Om data har sorterats läggs en ny rad till efter den sista raden i den sorterade kategorin för den markerade raden.
Duplicera en post
Högerklicka i vänster eller höger marginal för den post du vill duplicera och välj Duplicera post.
Kopiera data i en post
Högerklicka i vänster eller höger marginal för den post du vill kopiera och välj Kopiera post. Du kan klistra in kopierade, tabbavgränsade data.
Radera en post
Högerklicka i vänster eller höger marginal för den post du vill radera och välj sedan Radera post.
Radera flera poster samtidigt
Du kan växla till Sökläge, söka efter posterna du vill radera och sedan välja menyn Poster > Radera hittade poster. Sedan klickar du på Radera alla. Mer information finns i Skapa en sökpost.
Sortera poster
Högerklicka på vänster eller höger marginal och välj Sortera poster. Ange hur posterna ska sorteras i dialogrutan Sortera poster. Mer information finns i Tillval för sortering av poster.
Ställa in visningstillval för Tabellvisning
 
För att
... gör du så här i bearbetningsläge
Byta ordning på kolumner
Dra en kolumnrubrik till en ny plats.
Ange en exakt kolumnbredd
Markera en eller flera kolumnrubriker. Högerklicka och välj Tabellvisning > Ställ in kolumnbredd på snabbmenyn.
Redigera Tabellvisningsegenskaper
Högerklicka på en kolumnrubrik eller i höger eller vänster marginal och välj Tabellvisning > Redigera egenskaper.
Ändra färg på bakgrunden
Högerklicka i vänster eller höger marginal för en post, välj Delfärg på snabbmenyn och välj sedan en färg. Färgen på raden för att lägga till nya poster och på kolumnen för att lägga till nya fält, blir något mörkare än bakgrundsfärgen.
Visa en annan bakgrundsfärg för varannan post
Högerklicka i en posts vänstra eller högra marginal och välj en färg på snabbmenyn Alternativ färg. Om du har anpassat färgen eller fyllt delen med en bild, är delen låst.
Skapa en dynamisk rapport
Återställa standardvisningsinställningarna
Högerklicka på en kolumnrubrik eller i höger eller vänster marginal och välj Tabellvisning > Återställ på snabbmenyn.
Obs!  När du återställer tabellvisningsläget ändras bara inställningarna för tabellens utseende. Inga inledande och avslutande delsummor eller fyllningsfärger som du lagt till i tabellen raderas. Data påverkas inte av att en tabell återställs.
Kommentar 
Du kan markera flera kolumner i Tabellvisning om du vill ordna om, ändra storlek på eller sortera data, men du kan inte markera flera celler.
I Tabellvisning visas fält från den aktuella layoutens huvuddel. Om en layout innehåller en portal och du väljer Tabellvisning, visas informationen från den första relaterade posten (den första raden i portalen).
Du kan ändra ett globalt fält i valfri rad i tabellen. Mer information finns i Definiera fält som använder global lagring.
Relaterade avsnitt 
Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning
Skapa snabbdiagram
Om att namnge fält
Om val av fälttyper