Planera administrationsuppgifter > Planera säkerhetskopiering av databaser > Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar
 
Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Varning  För att undgå att skada den enda säkerhetskopia av databasen som du har, ska du kopiera databasfilen som du vill återskapa och lämna kvar den ursprungliga säkerhetskopian orörd i säkerhetskopieringsmappen. Flytta inte databasfilen från säkerhetskopieringsmappen, och öppna inte databasfilen som finns i säkerhetskopieringsmappen med FileMaker Pro.
Så här återskapar du en databasfil från en schemalagd säkerhetskopia:
1. Om den värdbaserade databasfilen du vill återskapa är öppen, stänger du den via Admin Console i FileMaker Server.
Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.
2. Ta bort den värdbaserade databasen med FileMaker Server Admin Console.
Mer information finns i Ta bort värdbaserade filer.
3. Använd operativsystemets verktyg för att kopiera databasfilen från mappen för säkerhetskopieringen till den databasmapp där du placerade den värdbaserade databasfilen.
Om databasfilen använder containerfält som lagrar objekt externt, innehåller säkerhetskopieringsmappen en undermapp med namnet RC_Data_FMS där objekten lagras.
Om du t.ex. har en databasfil med namnet Kunder kan mappen RC_Data_FMS innehålla en undermapp med namnet Kunder som innehåller de externt lagrade objekten för databasfilen Kunder:
RC_Data_FMS\Kunder
Kopiera den här mappen och dess innehåll med själva databasfilen.
Om du har angett en mapp och säkerhetskopierade den måste du också kopiera innehållet i den mappen.
Se Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ och Överföra databasfiler manuellt.
4. Öppna den återskapade databasen med FileMaker Server Admin Console.
Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.
Obs!  Om du vill återskapa flera databasfiler i en lösning samtidigt, går du igenom ovanstående procedur med hela uppsättningen filer, förutsatt att filerna har säkerhetskopierats tillsammans vid samma tidpunkt. Om vissa av filerna i lösningen har säkerhetskopierats vid olika tidpunkter måste du bestämma om det är nödvändigt att återskapa lösningen från en äldre säkerhetskopieringsmapp, där alla filerna säkerhetskopierades samtidigt och därmed är synkroniserade.
Relaterade avsnitt 
Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering
Planera säkerhetskopiering av databaser
Tips om schemalagda säkerhetskopior
Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ