Delade databaser > Överföra databasfiler manuellt
 
Överföra databasfiler manuellt
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan manuellt kopiera FileMaker Pro-databasfiler till FileMaker Server, men du måste se till att göra följande:
Placera databasfilerna på rätt plats. FileMaker Server kan vara värd för databasfiler i en standardmapp (Databaser) och två valfria, ytterligare mappar (additional_1 and additional_2). Du kan välja eller ändra mapparna på fliken Databasserver > Mappar. Mer information finns i Konfigurera extra databasmappar.
Om databasen använder containerfält som lagrar objekt externt placerar du de externt lagrade containerfältobjekten på rätt plats. Om du skapade mappar för din databas, måste du se till att du skapar rätt mappar på servern och sedan kopiera fältobjekten till dessa mappar.
macOS: Ändra gruppägandet för databasfiler och containerfältobjekt.
Viktigt!  Om du behöver flytta, kopiera eller byta namn på en delad fil måste den vara stängd. En databasfil måste stängas innan du kan flytta, kopiera eller döpa om den värdbaserade filen manuellt. Du kan stänga en öppen databas på fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.
Kommentar
Databasservern kontrollerar om en databas har någon form av delning aktiverad när databasen öppnas. Är ingen annan delning aktiverad aktiverar databasservern automatiskt delning för behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst via FileMaker Network (utökade behörigheten fmapp). Om du endast aktiverar den utökade behörigheten fmwebdirect för delning via FileMaker WebDirect utan att aktivera fmapp, så kan användare inte komma åt filen med FileMaker Pro.
Mer information om hur du tar bort delade databaser finns i Ta bort värdbaserade filer.
Du kan manuellt kopiera filer med filnamnstillägget .fmp12 eller filer med ett filnamnstillägg från en registrerad runtime-lösning. Information om registrerade runtime-filnamnstillägg finns i Databasinställningar.
Databasernas filnamn måste vara unika för hela servern oavsett vilken mapp eller undermapp de är lagrade i.
Av säkerhetsskäl ska databasen du överför manuellt inte ha ett gästkonto med behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval. Databasfiler med dessa kontotyper är osäkra. När inställningen Var endast värd för lösenordsskyddade databaser är aktiverad går det inte att öppna dessa osäkra databasfiler för delning.
Placera databasfiler på rätt plats
Placera de FileMaker Pro-databasfiler som ska öppnas av FileMaker Server – eller genvägar (Windows) eller alias (macOS) till filerna – i följande mappar:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Databases\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Databases\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Databases/
Du kan också placera dina filer i någon annan databasmapp som du har angett. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.
Placera de externt lagrade containerfältobjekten på rätt plats
Om databasen använder containerfält som lagrar objekt externt måste du också placera de externt lagrade containerfältobjekten på rätt plats när du överför databasen manuellt.
1. I den mapp där du placerade databasen skapar du en mapp med namnet RC_Data_FMS, om den inte redan finns.
2. I mappen RC_Data_FMS skapar du sedan en ny mapp med samma namn som din databasfil. Om din databasfil till exempel heter Customers skapar du en mapp som också heter Customers: RC_Data_FMS\Kunder
3. Placera de externt lagrade objekten i den nya mappen som du just skapade.
Din databasfil Customers.fmp12 innehåller t.ex. en tabell med namnet Rewards med ett containerfält med namnet Photo. Photo är en hanterad container som lagrar externt och använder öppen lagring. Som standard skapar FileMaker Pro följande mappstruktur som baskatalog för dina externt lagrade objekt:
Files\Customers\Rewards\Photo
Obs!  Om du vill se baskatalogen för containerfälten i FileMaker Pro väljer du Arkiv-menyn > Hantera > Containrar och klickar på Lagring.
Om en databasfil är krypterad bör du välja Säker lagring för containerfält för att se till att dess data är säkra. Om du väljer Öppen lagring för containerfälten krypteras inte dess data. Se FileMaker Pro Hjälp.
Kopiera mapparna för baskatalogen (med innehållet i mapparna) till mappen RC_Data_FMS\Customers på servern, vilket ger följande mappstruktur:
RC_Data_FMS\Customers\Files\Customers\Rewards\Photo
Placera de externt lagrade objekten i den här mappen på servern.
Obs!  När databaserna administreras med FileMaker Server kan flera databaser inte dela en gemensam mapp bestående av containerobjekt. Containerobjekten för varje databas måste finnas i en mapp som identifieras av databasens namn. Informationen om containermapparna lagras med databasen. Mer information finns i Konfigurera extra databasmappar.
Ändra gruppägande för filer (macOS)
Ändra filerna (databasfiler och containerfältobjekt) som ska delas från macOS så att de tillhör gruppen fmsadmin. Om du vill redigera databaser som delas från macOS måste dessutom läs- och skrivgruppbehörighet vara aktiverad för filerna.
Mer information finns i Användare, grupper och behörighet (macOS).
Obs!  De undermappar som i macOS innehåller databaser, externa containerfältobjekt, säkerhetskopior, scriptfiler eller plugin-filer måste vara läs- och skrivbara för gruppen fmsadmin. Mappar som innehåller databaser eller säkerhetskopior måste vara skrivbara så att gruppen fmsadmin kan skapa säkerhetskopior och göra överföringar. Vissa plugin-filer eller scripts som använder inställningar eller mappar med ytterligare filer kan behöva skrivbehörighet till dessa filer och mappar.
Relaterade avsnitt 
Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter
Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern
Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen