Planera administrationsuppgifter > Planera säkerhetskopiering av databaser > Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering
 
Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Med alternativet Högsta antal säkerhetskopieringar att vara värd för i guiden Schema kan du ange hur många säkerhetskopior av de markerade databaserna som ska sparas vid en planerad säkerhetskopiering. Det högsta antalet är 99, men utrymmet på hårddisken kan ta slut om du behåller 99 säkerhetskopieringar.
Du kan till exempel schemalägga en säkerhetskopiering som körs varje dag klockan 18:00 och spara maximalt sju säkerhetskopieringar, vilket motsvarar en veckas säkerhetskopieringar (en per dag). På den åttonde dagen av den planerade säkerhetskopieringen raderar FileMaker Server automatiskt den äldsta säkerhetskopian, som gjordes den första dagen föregående vecka, och ersätter den med den nya säkerhetskopian, som är från den första dagen i den aktuella veckan.
Varje gång en planerad säkerhetskopiering körs skapar FileMaker Server en ny undermapp i den säkerhetskopieringsmapp som du angav för den planerade säkerhetskopieringen. Namnet på den nya undermappen är en kombination av schemanamnet och det lokala datum och klockslag, enligt servern, när den planerade säkerhetskopieringen körs (till exempel DagligKopiering_2016-07-25_1800). När det totala antalet säkerhetskopior når det angivna högsta antalet, raderar FileMaker Server automatiskt den äldsta undermappen för säkerhetskopiering i den angivna säkerhetskopieringsmappen.
Kommentar
Om det inte finns tillräckligt med utrymme på måldisken för en ny säkerhetskopiering, tar FileMaker Server bort en eller flera av de äldsta undermapparna med säkerhetskopieringar för att skapa diskutrymme för den nyaste.
Om du byter namn på en planerad säkerhetskopiering byter FileMaker Server namn på alla befintliga undermappar med säkerhetskopieringar, så att de matchar det nya namnet.
Om du byter namn på säkerhetskopieringsmappen för en planerad säkerhetskopiering, kan FileMaker Server inte flytta alla befintliga undermappar med säkerhetskopieringar automatiskt. Du måste flytta dem manuellt till den nya säkerhetskopieringsmappen om du vill att de ska inkluderas när FileMaker Server beräknar det maximala antalet säkerhetskopieringar.
Om du minskar Högsta antal säkerhetskopieringar att vara värd för tar FileMaker Server bort de extra undermapparna för säkerhetskopieringar, den äldsta först.
Om du anger värdet 0 för Högsta antal säkerhetskopieringar att vara värd för placerar FileMaker Server säkerhetskopian direkt i den angivna målmappen utan att skapa en tidsstämplad undermapp.
Om du tar bort en databas från en planerad säkerhetskopiering eller om databasen inte längre delas, raderar FileMaker Server till slut den databasen från alla säkerhetskopieringsundermappar efterhand som den planerade säkerhetskopieringen körs och det högsta antalet säkerhetskopieringar nås.
Relaterade avsnitt 
Planera säkerhetskopiering av databaser
Tips om schemalagda säkerhetskopior
Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar
Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ