Planera administrationsuppgifter > Planera säkerhetskopiering av databaser > Tips om schemalagda säkerhetskopior
 
Tips om schemalagda säkerhetskopior
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Utveckla rutiner för återställning av data, bland annat alternativa platser och system där företagskritiska tjänster kan köras. En aktuell säkerhetskopia kan hjälpa dig att återställa systemet från en situation där någon förlorar informationen om en administratörs konto för en fil eller en situation där ett användarfel (och ibland en dålig databasdesign) gör att informationen raderas eller ändras på felaktigt sätt.
Tänk på följande:
Använd FileMaker Server som värd för databaser och gör regelbundna, automatiska säkerhetskopieringar.
Använd inte program för säkerhetskopiering från externa leverantörer på en delad FileMaker Pro-databas. Använd först FileMaker Server och gör en säkerhetskopia av din databas. Kör sedan säkerhetskopieringsprogrammet från den externa leverantören på kopian. Program för säkerhetskopiering kan förstöra öppna, delade databaser.
Du kan till exempel göra lokala säkerhetskopior av filer klockan 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 och 23:30 under arbetsdagar. Vid midnatt kan du göra en säkerhetskopiering av hela systemet (exklusive aktiva delade databaser) på företagets säkerhetssystem. Slutligen gör du en komplett systemsäkerhetskopia vid midnatt på fredagen, exklusive aktiva delade databaser. Du kan även stoppa databasservern när säkerhetskopian görs.
Kopiera och förvara media med säkerhetskopior på en annan plats. Om servern går ner av någon annan orsak än ett katastrofalt fel på flera enheter, kan du använda den senaste versionen av säkerhetskopian, vilket innebär att du har förlorat högst 3 timmars data. Om ett katastrofalt fel uppstår på en eller flera enheter, kan du använda föregående kvälls säkerhetskopia, vilket innebär att du har förlorat högst en dags data.
I guiden Schema kan du välja Kontrollera säkerhetskopians integritet. När en säkerhetskopiering har slutförts utför FileMaker Server en filintegritetskontroll för att bekräfta säkerhetskopians integritet. Genom att aktivera detta alternativ kan fel i säkerhetskopian upptäckas och du får ett meddelande via e-post när kontrollen har slutförts. Det kan däremot ta mycket längre tid att genomföra säkerhetskopiering när detta alternativ är aktiverat, och det kan göra andra aktiviteter på huvuddatorn långsammare.
Du kan välja Klona säkerhetskopian i guiden Schema om du vill spara säkerhetskopians tabeller, layouter, script, utskriftsformat och fältdefinitioner utan dataposter. Du kan möjligtvis importera dataposterna från en skadad databas till en tom kopia av den säkerhetskopierade databasen.
Se till att säkerhetskopiorna skyddas från skada och att de är tillgängliga. Kontrollera att de fungerar som de ska innan du behöver dem. Kör diagnostikprogram på hårddisken och säkerhetskopiorna med jämna mellanrum.
När du måste arbeta med en säkerhetskopia ska du alltid kopiera filen först. Redigera aldrig en fil i en katalog med säkerhetskopior eller flytta en fil från denna katalog. Låt den ursprungliga säkerhetskopian ligga kvar oförändrad i säkerhetskopieringsmappen. Använd inte FileMaker för att öppna databasfilen som lagrats i säkerhetskopieringsmappen.
Kontrollera att du kan återställa en hel uppsättning filer från säkerhetskopian.
Skydda filerna från att skadas genom att regelbundet exportera informationen.
Skydda mediet med säkerhetskopian. Förvara säkerhetskopiorna på en separat och brandsäker plats.
Utse administratörer som kan hämta filerna, ifall nätverksadministratören inte är där.
Varning  Om ett allvarligt serverfel uppstår, till exempel ett oväntat strömavbrott, fel på hårddiskar eller fel på program, använder du säkerhetskopiorna. Alla typer av systemfel som får FileMaker Server att stängas av på fel sätt kan resultera i skadade filer, om data i cachen inte hann sparas på disk och filerna inte stängdes på rätt sätt. Även om filerna kan öppnas och du gör en kontroll eller reparation, kan dolda fel ha uppstått i filen. Filreparation är ingen garanti för att problemet har åtgärdats. Information om hur du återställer skadade filer finns i FileMaker Pro Hjälp.
Relaterade avsnitt 
Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar
Exempel på upprepade scheman
Planera säkerhetskopiering av databaser