Konfigurera inställningar för administratörsgrupper > Hantera administratörsgrupper
 
Hantera administratörsgrupper
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Som serveradministratör kan du använda administratörsgrupper när du vill delegera databasadministrationsuppgifter till andra användare. Du behåller exklusiv och fullständig kontroll över FileMaker Server. Gruppadministratörer har inte behörighet att konfigurera FileMaker Server, och du anger vilka databasadministrationsuppgifter du vill ge gruppadministratörerna behörighet att utföra. Mer information finns i Konfigurera inställningar för administratörsgrupper.
1. Klicka på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper.
2. Klicka på Lägg till.
3. Ange konfigurationsinformation för administratörsgruppen:
.
För att
Gör så här
Ange gruppnamn och lösenord för administratörsgruppen
Gruppnamn: Gruppadministratören anger detta namn vid inloggning på Admin Console. Gruppnamnet kan inte vara samma som serveradministratörens namn. Det kan vara upp till 50 tecken långt. Du kan inte använda snedstreck (/) i namnet.
Grupplösenord och Bekräfta lösenord: Mer information finns i Beskrivning av lösenordsstyrka.
Ledtråd till lösenord: Ledtråden visas på inloggningssidan efter tre misslyckade försök att ange användarnamn och lösenordet.
Använda en valfri extern grupp för autentisering
Markera Använd extern grupp och ange valfri domän eller namn på en lokal dator följt av namnet på den externa autentiseringsgruppen. Till exempel: gruppnamn, domän\gruppnamn, eller gruppnamn@lokaldator. Den externa gruppen kan inte kopplas till Admin Console-kontot. Mer information finns i Admin Console-inställningar.
Du kan begränsa antalet externa grupper FileMaker Server genomsöker vid användarautentisering genom att ange domänen eller det lokala datornamnet i något av följande format:
domän\grupp eller lokaldator\grupp
grupp@domän eller grupp@lokaldator
Om du inte anger en domän eller ett lokalt datornamn söker FileMaker Server i:
macOS: endast på den lokala datorn
Windows: domänen, om datorn är medlem i en domän och söker därefter på den lokala datorn
Klicka på Testa extern grupp om du vill testa autentiseringsinställningen för den externa gruppen.
Viktigt!  Riktlinjer om hur du använder externa autentiseringsgrupper finns i Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper.
Markera den FileMaker Server-gruppmapp som innehåller databaserna du vill koppla till administratörsgruppen
Vid Gruppmapp klickar du på Välj mapp. Välj FileMaker Server-gruppmappen. Mer information finns i FileMaker Server-gruppmappar.
Mappar som inte kopplats till någon administratörsgrupp och är tillgängliga att välja har följande mappikon i dialogrutan Välj mapp: Ikon som visar mappar som inte är kopplade till en administratörsgrupp.
Mappar som redan kopplats till en administratörsgrupp och inte är tillgängliga att välja för andra grupper har följande gruppmappsikon: Ikon som visar mappar som är kopplade till en administratörsgrupp.
Den överordnade mappen eller undermappen för en befintlig gruppmapp kan inte väljas som gruppmapp, vilket visas med följande mappikon: Ikon som visar mappar som är kopplade till en administratörsgrupp.
Välja behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp
På fliken Information väljer du gruppbehörighet. Mer information finns i Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp.
Konfigurera ett Startcenter för administratörsgruppen
Klicka på fliken Startcenter för grupper och välj sedan Aktivera Startcenter för grupper.
Ta bort en administratörsgrupp
Välj namnet i Gruppnamn och klicka sedan på Ta bort.
Obs!  Varken databaserna i gruppmappen eller kopplade scheman tas bort när du tar bort en grupp.
Kommentar
Användare i en associerad extern autentiseringsgrupp kan logga in med hjälp av gruppnamn och lösenord eller med sitt externa användarnamn och lösenord. Mer information finns i Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper.
Om du ändrar egenskaper eller behörighet för en administratörsgrupp medan en gruppadministratör är inloggad i gruppen, visas ett meddelande i FileMaker Server om att gruppegenskaperna uppdateras omedelbart och den aktuella sessionen kommer att stängas. När du fortsätter är gruppadministratörens session stängd. Be gruppadministratören att logga ut från Admin Console innan du sparar ändringar av gruppens egenskaper eller behörighet.
Scheman är kopplade till databaser, inte till administratörsgrupper. Om du ändrar gruppmappen för en administratörsgrupp, ändras de scheman som visas i fönstret Scheman till de scheman som är kopplade till databaserna i den nya gruppmappen.
Om ett schema utför en uppgift i en databas som finns i en administratörsgrupp, visas gruppens namn bredvid schemat i fönstret Scheman för serveradministratörerna.
Om du vill byta gruppmapp för en sparad administratörsgrupp från en undermapp till standarddatabasmappen eller den extra databasmappen, måste du först ta bort den sparade administratörsgruppen. Därefter kan du skapa en ny grupp och välja standarddatabasmappen eller den extra databasmappen i dialogrutan Välj mapp.
Om en gruppmapp tas bort, byter namn eller flyttas med hjälp av filsystemsverktygen kan en gruppadministratör logga in på Admin Console. Gruppadministratören kan inte utföra några databasadministrationsuppgifter eftersom kopplingen till det ursprungliga gruppmappsnamnet har blivit ogiltigt, och därför finns det inga databaser i gruppen. Du måste ange en ny giltig gruppmapp för gruppen på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper.
Serveradministratören kan skapa alla typer av scheman för en viss grupp utom scriptscheman på systemnivå. Gruppadministratörer måste skapa egna scriptscheman på systemnivå för sina grupper. När gruppens scriptscheman på systemnivå har skapats kan serveradministratören utföra alla åtgärder för dem.
Om flera användare loggar in på samma gruppadministratörskonto samtidigt kan bara en användare åt gången redigera ett specifikt schema.
Varje gång serveradministratören lägger till, ändrar, byter namn på eller tar bort en administratörsgrupp loggas en händelse i filen Event.log. Mer information finns i Händelselogg.
Relaterade avsnitt 
Extern autentisering för databasåtkomst
Startcenter för grupper i FileMaker Server