Konfigurera inställningar för administratörsgrupper > Hantera administratörsgrupper > Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper
 
Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Du kan tillåta att flera användare i samma externa autentiseringsgrupp loggar in på samma administratörsgrupp. Med extern autentisering kan du utnyttja befintliga grupper på en hanterad autentiseringsserver, till exempel Open Directory eller Active Directory. Du anger till exempel en extern Open Directory-autentiseringsgrupp med namnet fmsSales för en administratörsgrupp som kallas Försäljning. Om användarna Susanne och Tom är medlemmar i Open Directory-gruppen fmsSales, kan de både använda sina användarnamn och lösenord för Open Directory för att logga in på Admin Console och utföra uppgifter som de har behörighet för i administratörsgruppen Försäljning.
Om du använder externa grupper för autentisering av Admin Console-kontot eller administratörsgrupper, bör du följa dessa viktiga riktlinjer för att förhindra felaktig användarautentisering och konflikter mellan Admin Console-kontot och administratörsgrupper:
Kontrollera att den externa gruppens namninformation är korrekt genom att klicka på Testa extern grupp. Du måste även kontrollera att gruppadministratörens kontoinformation finns i den externa gruppen. Om det externa gruppnamnet inte är korrekt eller gruppadministratörens användarnamn eller lösenord inte finns i den externa gruppen, visas ett meddelande för gruppadministratörer om att användarnamnet och lösenordet inte är korrekta när de loggar in på FileMaker Server.
För att förhindra att obehöriga användare av misstag loggar in till Admin Console som serveradministratör, ska du kontrollera att användarnamnet och lösenordet för Admin Console inte är identiskt med något annat användarnamn och lösenord i någon av de externa autentiseringsgrupperna som är kopplade till Admin Console eller en administratörsgrupp. Använd ett unikt användarnamn och ett starkt lösenord som består av minst 8 tecken och är en kombination av bokstäver och siffror. Observera att användarnamn för Admin Console och administratörsgruppsnamn inte är skiftlägeskänsliga, men att lösenorden är det. Mer information finns i Admin Console-inställningar.
När en användare loggar in på Admin Console använder FileMaker Server följande prioriteringsregler för att avgöra om användarens roll är FileMaker Server-administratör eller gruppadministratör:
1. Om användaren loggar in med ett namn och lösenord som matchar användarnamnet och lösenordet som definierats på fliken Allmänna inställningar > Admin Console, loggas användaren in som FileMaker Server-administratör.
2. Om användaren loggar in med ett namn och lösenord som matchar användarnamnet och lösenordet i en extern autentiseringsgrupp som definierats på fliken Allmänna inställningar > Admin Console, loggas användaren in som FileMaker Server-administratör.
3. Om användaren loggar in med ett namn och lösenord som matchar ett gruppnamn och lösenord som definierats på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper, loggas användaren in som den gruppens administratör.
4. Om användaren loggar in med ett namn och lösenord som matchar ett gruppnamn och lösenord i en extern autentiseringsgrupp som kopplats till en administratörsgrupp, loggas användaren in som den gruppens administratör.
5. När en användare loggar in på ett konto som har konfigurerats för att komma åt flera grupper, visas en dialogruta där användaren kan välja vilken grupp denne vill logga in på.
Om du till exempel kopplar en extern autentiseringsgrupp “fmsadmin” till Admin Console. Tänk dig sedan att du även kopplar en extern autentiseringsgrupp “fmsfinance” till FileMaker Server-administratörsgruppen “Ekonomi”. Till sist antar vi att en användare med namnet Jan är medlem i de två externa autentiseringsgrupperna “fmsadmin” och “fmsfinance”. När Jan loggar in på Admin Console loggas han in som FileMaker Server-administratör enligt prioriteringsregel 2. Med andra ord har hans medlemskap i den externa autentiseringsgruppen som kopplats till Admin Console högre prioritet än hans medlemskap i den externa autentiseringsgruppen som är kopplad till en administratörsgrupp.
Tips!  För att snabbt förhindra att en obehörig användare loggar in på Admin Console ska du ändra användarnamnet och lösenordet för Admin Console till unika värden genom att klicka på Ändra användarnamn/lösenord. Du kan även ändra kopplingen till den externa gruppen i Admin Console-kontot, eller ta bort användaren från den externa gruppen.
Det går inte att använda samma externa autentiseringsgrupp för Admin Console-kontot och en administratörsgrupp.
macOS: Om du aktiverar extern gruppautentisering med hjälp av Open Directory, och autentiseringskontot eller -gruppen för Open Directory är identiskt med användarnamnet eller administratörsgruppnamnet för Admin Console, är användarnamnet eller administratörsgruppnamnet för Admin Console skiftkänsligt.
Du kan hitta information om hur du konfigurerar extern verifiering genom att gå till FileMaker Knowledge Base och söka efter artiklar som innehåller nyckelorden extern och autentisering.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera inställningar för administratörsgrupper
Hantera administratörsgrupper
FileMaker Server-gruppmappar
Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp