Skapa en lösning > Skapa filsökvägar
 
Skapa filsökvägar
I FileMaker Pro kan du specificera filsökvägar till externa filer eller FileMaker-datakällor. Varje namngiven fil eller FileMaker-datakälla kan bestå av en eller flera sökvägar. Använd flera sökvägar när du vill att FileMaker Pro ska söka igenom en lista över möjliga filer.
Mer information om hur du lägger till en FileMaker-datakälla finns i Ansluta till externa datakällor.
Följande format för filsökvägar stöds av FileMaker Pro:
 
Typ av sökväg
Beskrivning
Format
Relativ
Sökvägen till målfilen specificeras utifrån den aktuella databasens plats eller från användarens dokumentmapp (se kommentarer nedan)
file:katalognamn/filnamn
filemac:katalognamn/
filewin:../filnamn
Fullständig lokal eller fjärr (macOS)
Den absoluta sökvägen till målfilen eller mappen, på en lokal- eller fjärrvolym, börjar på filsystemets översta nivå
filemac:/volymnamn/katalognamn/filnamn
filemac:/volymnamn/katalognamn/
Fullständig lokal (Windows)
Den absoluta sökvägen till målfilen eller mappen i Windows, med början på den översta nivån i filsystemet
filewin:/enhetsbeteckning:/katalognamn/filnamn
filewin:/enhetsbeteckning:/katalognamn/
Fullständig fjärr (Windows)
Den absoluta sökvägen till målfilen eller mappen i en Windows-volym som delas med Windows-fildelning
filewin://datornamn/resursnamn/katalognamn/filnamn
filewin://datornamn/resursnamn/katalognamn/
FileMaker-nätverk
Nätverkssökvägen till en delad FileMaker Pro-fil
fmnet:/värdnamnEllerIPadress/filnamn
Obs!  FileMaker Pro stöder inte URL-protokoll som sökvägar.
Om sökvägsprefix
Sökvägsprefixet avgör hur FileMaker Pro tolkar resten av sökvägen. Plattformsoberoende prefix fungerar på alla plattformar som stöds men bara i relativa sökvägar. När det gäller plattformsspecifika filsökvägar söker FileMaker Pro bara i den filsökväg som stämmer överens med det operativsystem där programmet körs.
FileMaker Pro har stöd för följande sökvägsprefix:
 
Sökvägsprefix
Plattformssupport
Används för
fil
Plattformsoberoende
FileMaker-datakällor, filer som sätts in i containerfält med hjälp av scriptsteget Infoga fil
filemac
filewin
Plattformsspecifik
image
Plattformsoberoende
Bild- eller pdf-filer som sätts in i containerfält med hjälp av scriptsteget Infoga PDF respektive scriptsteget Infoga bild
imagemac
imagewin
Plattformsspecifik
film
Plattformsoberoende
Ljud-/videofiler som sätts in i containerfält med hjälp av scriptsteget Infoga ljud/video
moviemac
moviewin
Plattformsspecifik
Exempel på flera filsökvägar
Använd flera sökvägar när du vill att FileMaker Pro ska söka igenom en lista över möjliga filer. Filsökvägar söks igenom i den ordning som de förekommer. FileMaker Pro öppnar den första filen som påträffas och sökningen avslutas. Varje filsökväg måste stå på en egen rad.
Exempel 1: I det här exemplet måste en FileMaker Pro-databas fungera på två olika operativsystem: ett Windows-system som använder lokala Windows-filer och ett macOS-system som använder lokala macOS-filer.På båda plattformarna måste databasen använda den lokala filen test.xlsx.
filewin:/C:/Excelfiler/Värd/test.xlsx
filemac:/MacintoshHD/Excelfiler/Värd/test.xlsx
Exempel 2: I det här exemplet för en scriptstyrd postimport ska FileMaker Pro-databasen använda en fil på en värddator. Eftersom värden kanske inte alltid är tillgänglig refererar du dessutom till två alternativa filer – den ena på en annan server och den andra lokalt på din hårddisk. Om den första nätverksfilen inte är tillgänglig söker FileMaker Pro efter den andra nätverksfilen. Om den andra nätverksfilen inte heller är tillgänglig söker FileMaker Pro efter den lokala filen.
fmnet:/192.168.10.10/Databases/test.fmp12
fmnet:/192.168.100.120/Databaser/test.fmp12
fil:../Databases/test.fmp12
Exempel på att använda variabler i filsökvägar
Du kan använda variabler i filsökvägar. Med variabler kan du ange fil- eller mappsökvägar dynamiskt i många scriptsteg, till exempel scriptsteget Infoga fil och scriptsteget Importera poster. Mer information finns i Använda variabler.
I exemplen nedan verkställer du följande variabler:
$fileName = "test.xlsx"
$username = "JohanSmed"
$targetDir = "Dokument/Klienter"
$chosenType = "filewin"
$$source = "file:Dokument/2019/demofiler"
$driveLetter = "G:"
$searchList = "file:gamla_resultat.txt
     file:../arkiverat/gamla_resultat.txt"
 
För att
Post i sökvägslista
Löst sökvägslista
Specificera enbart filnamn
file:testing/$fileName
file:testing/test.xlsx
Specificera en eller flera kataloger i en sökväg
file:$username/$fileName
file:JohanSmed/test.xlsx
Specificera absoluta eller relativa sökvägar, med olika typer av sökvägsprefix
filewin:/$driveLetter/$targetDir/kontakter.txt
imagemac:../$targetDir/photo.jpg
movie:$targetDir/movie.mp4
filewin:/G:/Dokument/Klienter/kontakter.txt
imagemac:../Documents/Clients/photo.jpg
movie:Documents/Clients/movie.mp4
Ange prefix för sökvägstyp dynamiskt eller som en del av en längre sökväg
$chosenType:/$driveLetter/$targetDir
$$source/$fileName
filewin:/G:/Dokument/Klienter
fil:Dokument/2019/demofiler/test.xlsx
Specificera ett eller flera fullständiga resultat
$searchList
file:gamla_resultat.txt
file:../arkiverat/gamla_resultat.txt
Specificera en katalog (inte en fil)
file:$targetDir/
$$source/
file:$targetDir/$username/
file:Dokument/Klienter
file:Dokument/2019/demofiler/
file:Dokument/Klienter/JohanSmed/
Kommentar 
Om du vill använda en fil som finns i en delad Windows-volym använder du formatet för nätverkssökvägar. Det här formatet är bara kompatibelt med delade Windows-volymer. Det är inte kompatibelt med delade maOS-volymer eller delning via FileMaker-nätverk.
När du ska komma åt en fil som finns på en fjärrvolym med macOS ska du se till att volymen är monterad först och börjar sökvägen med filemac. För att till exempel exportera poster till filen som heter test.xlsx i mappen Klienter på volymen Start i myhost-servern blir sökvägen filemac:/Home/Clients/test.xlsx om du monterade Start-volymen på myhost.
Vi rekommenderar att du inte använder en asterisk (*) som jokertecken i nätverkssökvägar, eftersom det gör trafiken i FileMaker-nätverk långsammare. Om det går bör du ersätta en eventuell asterisk med rätt IP-adress eller använda variabler i filsökvägarna.
Använd följande tecken som avgränsare i en filsökvägslista: "/", ":" eller vagnretur.
Du kan använda variabler i FileMakers referenser till datakällor. Mer information finns i Redigera FileMaker-datakällor.
Om den aktuella databasen öppnas lokalt specificeras en relativ sökväg till målfilen utifrån den aktuella databasens plats. Om den aktuella databasen fjärröppnas specificeras en relativ sökväg till målfilen utifrån:
värdens nätverksadress, om sökvägen är till en FileMaker Pro-fil (alla mappar i sökvägen ignoreras)
användarens dokumentmapp om sökvägen är till en fil av en annan typ
Åtkomst till filer varierar efter klient:
För FileMaker Pro och FileMaker Go begränsas åtkomsten till lokala filer bara av operativsystemet.
När det gäller script på serversidan är åtkomsten begränsad till dokumentmappen och den tillfälliga mappen i FileMaker Server. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.
FileMaker WebDirect and Anpassad webbpublicering kan inte komma åt serverns filsystem.
Relaterade avsnitt 
Sökvägar i script på serversidan