Ansluta till externa datakällor > Ansluta till externa datakällor
 
Ansluta till externa datakällor
Datakällor ger åtkomst till data från andra FileMaker-filer och ODBC-databaser. Du kan ansluta till:
FileMaker-datakällor
ODBC-datakällor (länkar till externa ODBC-filer)
När du väl har definierat datakällor kan data från ODBC- eller FileMaker-tabeller användas på samma platser som de tabeller som definierats i lokala filer (t.ex. i layouter och i scripts).
Följ anvisningarna nedan när du lägger till en typ av datakälla.
Så här lägger du till en FileMaker-datakälla:
1. Öppna databasen och välj Arkiv > Hantera > Externa datakällor.
2. Klicka på Ny.
Dialogrutan Redigera datakälla visas. FileMaker väljs som standard som Typ.
3. Skriv ett namn på datakällan.
Detta är det namn som visas vid inloggning och i andra dialogrutor.
4. Klicka på Lägg till fil.
5. Välj en FileMaker-fil att lägga till i sökvägslistan
6. Klicka på Öppna. Sökvägen till filen läggs till i listan över filsökvägar.
Varje namngiven FileMaker-datakälla kan bestå av en eller flera sökvägar. Använd flera sökvägar när du vill att FileMaker Pro ska söka igenom en lista över möjliga filer. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Du kan också ange filsökvägar genom att skriva dem direkt i filsökvägslistan. Varje filsökväg måste stå på en egen rad.
7. Spara datakällan genom att klicka på OK.
Namngivna datakällor visas i turordning i dialogrutan Hantera externa datakällor. Du kan välja att visa namnen i alfabetisk ordning eller efter egna önskemål.
Typ indikerar om datakällan är en FileMaker- eller ODBC-datakälla. Filsökvägarna visas under Information.
Obs!  Du kan också klicka på Knappen Lägg till tabell på fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas. Under Datakälla i dialogrutan Ange tabell väljer du Lägg till FileMaker-datakälla. Mer information finns i Lägga till och markera tabellförekomster.
Mer information finns i Redigera FileMaker-datakällor.
Så här lägger du till en ODBC-datakälla:
Viktigt! Innan du skapar en SQL-datakälla måste du ansluta till den externa datakällan via en ODBC-drivrutin och konfigurera DSN:er. Mer information finns i Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin.
1. Öppna FileMaker-databasen och välj Arkiv > Hantera > Externa datakällor.
2. Klicka på Ny.
3. Välj ODBC som Typ.
4. Skriv ett namn på datakällan.
Namn får inte vara längre än 100 tecken.
5. Vid DSN klickar du på Ange.
6. I dialogrutan Välj ODBC-datakälla väljer du det System DSN som du vill arbeta med från denna FileMaker-fil.
7. Ange övriga alternativ. Mer information finns i Redigera ODBC-datakällor.
8. Klicka på OK.
Datakällan visas nu i dialogrutan Hantera externa datakällor.
Obs!  Du kan också klicka på Knappen Lägg till tabell på fliken Relationer i dialogrutan Hantera databas. Under Datakälla i dialogrutan Ange tabell väljer du Lägg till ODBC-datakälla. Mer information finns i Lägga till och markera tabellförekomster.
Så här tar du bort en extern datakälla:
1. Markera datakällan i listan i dialogrutan Hantera Extern datakälla.
2. Klicka på Radera.
Detta tar endast bort datakällslänken i den aktuella FileMaker-filen. Datakällan är fortfarande tillgänglig för andra FileMaker-databaser.
3. Klicka på OK.
Relaterade avsnitt 
Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro