Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Importera poster
 
Importera poster
Användning 
Importerar poster från en angiven fil eller datakälla.
Se även 
Format 
Importera poster [Verifiera SSL-certifikat; Med dialogruta: PÅ/Av; "<källa eller filnamn>"; Lägg till/Uppdatera befintliga/Uppdatera matchande; <plattform och teckenuppsättning>]
Tillval 
Verifiera SSL-certifikat verifierar SSL-certifikatet på servern som anges i en HTTP-begäran om XML-data. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer det här scriptsteget att agera som om servern vore otillgänglig.
Med dialogruta anger om importrelaterade dialogrutor ska visa när scriptsteget utförs. Om ingen fil för datakälla har angetts visas dock dialogrutan Öppna fil när ett script körs.
Ange datakälla anger fil eller källa för de data som ska importeras. Det kan hända att en dialogruta visas (det beror på den valda filen eller källan) där du anger följande tilläggsalternativ:
 
Fil eller källa
Gör så här
Fil
I dialogrutan Ange fil väljer du den fil du vill importera, eller så skriver du filsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro använder den första sökväg som påträffas som importfil. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Mapp
I dialogrutan Tillval för import för filmapp väljer du den bild- eller textfilmapp som ska importeras, eller så skriver du mappsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro använder den första sökväg som påträffas som importmapp. Mer information finns i Importera en hel mapp med filer på en gång och Skapa filsökvägar. Det här alternativet stöds inte i FileMaker WebDirect och script på serversidan.
XML-data
I dialogrutan Ange XML- och XSL-tillval väljer du källan till de XML-data som ska importeras och sedan en XSLT-formatmall om du vill tillämpa någon innan du börjar importera. XML- och XSLT-källan kan vara en fil eller resultatet av en HTTP-begäran, eller en beräkning som genererar en filsökväg eller en HTTP-begäran. Mer information finns i Importera XML-data.
ODBC-data
Ange namn och sökväg för datakällan, användar-ID och eventuellt lösenord samt den SQL-fråga som ska utföras. Du kan skriva en fråga direkt eller ange en beräkning som genererar frågan. Mer information finns i Automatisera ODBC-import med scriptsteget Importera poster.
SQL-uttryck får bestå av högst 256 K tecken (512 kB).
Obs!  Om du använder scriptsteget Importera poster vid import av ODBC-data som innehåller Unicode-strängar måste ODBC-drivrutinen ha stöd för Unicode. Annars kan resultatet bli inkonsekvent.
Ange importordning instruerar FileMaker Pro att använda en fördefinierad importordning. Den senaste importordning som använts i filen visas som standard och kan ändras. Det här tillvalet låter dig även välja inställningen för om upprepade fältdata ska placeras tillsammans eller om de ska delas upp i separata poster och om nya poster ska läggas till eller ersätta data i den aktuella hittade gruppen eller importera data som en ny tabell.
Obs!  När importens källfält och målfält är mappade med matchande namn utförs matchning av fältnamn dynamiskt varje gång scriptet utförs.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan ange importordning och använda tillvalet Ange importordning, eller utföra detta steg med dialogrutan så att användaren kan ange nya villkor, till exempel importera data som en ny tabell.
Om källfilen är öppen importeras de hittade posterna; om inte, importeras alla poster i källtabellen.
När du inkluderar detta scriptsteg i ett script på serversidan och om du inte ställer in Med dialogruta till Av visas texten (INTE kompatibel) efter scriptsteget. Scriptet kommer ändå att köras. Beteendet kommer att vara detsamma som när alternativet Med dialogruta är Av. Mer information finns i funktionen Get ( Dokumentsökvägslista ).
Om du kör ett script på serversidan för att göra något av följande kommer ett felmeddelande att visas:
importera poster till en ny tabell
importera poster från en mapp
importera bilder till ett container-fält
Kommentarer 
För FileMaker Pro gäller att om en absolut sökväg inte anges i ett script som kommer att köras från FileMaker Pro, anses sökvägen vara relativ i förhållande till placeringen av databasfilen från vilket scriptet körs. Om ett script som exempelvis innehåller scriptsteget Exportera poster körs med sökvägen file:/export.tab och om filen som kör scriptet är /MyFiles/Library/Books.fmp12 kommer den exporterade filen att skapas som /MyFiles/Library/export.tab.
Stöd för import av foton från digital kamera eller enhet har tagits bort från FileMaker Pro.
Om ett script som skapades i en tidigare version av FileMaker Pro innehåller scriptsteget Importerade poster [Digitalkamera] kommenteras steget som inaktuellt. Du kan ta bort steget, men inte redigera det.
Om en knapp refererar till scriptsteget Importera poster [Digitalkamera] inaktiveras knappen och scriptsteget Importera poster kommenteras som inaktuellt i dialogrutan Knappkonfiguration.
Script som körs av FileMaker Server följer FileMaker Server-filsökvägsbeteenden. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.
FileMaker Go stöder endast import från en FileMaker Pro-fil till en annan FileMaker Pro-fil.
FileMaker Go har inte stöd för import till en ny tabell.
När du använder det här scriptsteget i FileMaker WebDirect ska du tänka på följande:
FileMaker WebDirect har inte stöd för det här scriptsteget i mobilwebbläsare.
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Ange datakälla. Användarna måste ange en fil som är tillgänglig för webbläsaren.
FileMaker WebDirect har endast stöd för import från FileMaker Pro, kommaavgränsade värden, flikavgränsade värden, DBF, Merge- och Excel-filformat.
Exempel 1 
Importerar information från Ny produktkatalog.xlsx som nya poster utan att meddela användaren.
Gå till layout ["Produkter"]
Importera poster [Med dialogruta: Av; Källa: "Ny produktkatalog.xlsx"; Kalkylblad: "Lager"; Lägg till; Mac Roman]
Exempel 2 
Uppdaterar befintliga poster med information från Ny produktkatalog.xlsx.
Gå till layout ["Produkter"]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Importera poster [Med dialogruta: Av; Källa: "Ny produktkatalog.xlsx"; Kalkylblad: "Lager"; Uppdatera matchande; Mac Roman]
Exempel 3 
Ställer in nästa löpnummer när poster har importerats. Användbart när Skapa automatiska data under import inte har markerats för att bevara datum och andra automatiska inmatningar.
Gå till layout ["Produkter"]
Importera poster [Med dialogruta: Av; Källa: "Ny produktkatalog.xlsx"; Kalkylblad: "Lager"; Lägg till; Mac Roman]
Ställ in nästa löpnummer [Fakturor::FakturaID; Get ( TotaltAntalPoster ) + 1]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Ställ in nästa löpnummer
Scriptsteget Exportera poster
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)