Planera administrationsuppgifter > Köra script på serversidan > Köra FileMaker-script
 
Köra FileMaker-script
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
FileMaker Server kan köra FileMaker-scripts som har skapats i delade databaser. Du skapar ett schema som kör den schemalagda uppgiften FileMaker-script, anger vilken databas och vilket FileMaker-konto som ska användas för att köra scriptet, väljer ett script som skapats i databasen och anger sedan när scriptet ska köras. FileMaker-scripts som körs på FileMaker Server kan utföra enkla eller komplicerade uppgifter, t.ex.:
utföra en ny beräkning av alla poster
behandla och arkivera nya transaktioner över natten
ta bort dubbla poster före en planerad säkerhetskopiering
Du använder Scriptfönster i FileMaker Pro för att bygga script genom att välja från en lista över FileMaker Pro-kommandon, som kallas för scriptsteg, och genom att ange alternativ. Så här kör du ett FileMaker-script på FileMaker Server:
Scriptet ska innehålla scriptsteg som stöds i ett FileMaker Server-schema.
Scriptet måste ha definierats i en databasfil som FileMaker Server är värd för. Mer information finns i Delade databaser.
Mer information om hur du skapar FileMaker-scripts med scriptsteg som stöds i ett FileMaker Server-schema finns i FileMaker Pro Hjälp. I FileMaker Pro Hjälp finns information om hur det går att köra scripts på serversidan.
Kommentar
Du kan välja Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas i guiden Schema om du vill avbryta scriptschemat i FileMaker om scriptet tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen eller om databasservern stoppas. Om du inte har markerat Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas och ett FileMaker-script fastnar, kan du stoppa scriptet på fliken Aktivitet > Klienter. (Mer information finns i Händelselogg.) Du kan stoppa scriptet på fliken Aktivitet > Klienter.
Vissa scriptsteg har alternativ som hoppas över, till exempel ett alternativ att visa en dialogruta. Filen Event.log innehåller detaljerad information om fel eller scriptsteg som hoppas över när FileMaker Server kör FileMaker-scripts. Mer information finns i Visa loggfilsposter.
För FileMaker-scripts på serversidan returnerar Get ( Kontonamn ) först det kontonamn som scriptet kördes under (anges i guiden Schema när schemat skapas).
Om du kör ett FileMaker-script som använder scriptet Importera ODBC med en ODBC-drivrutin från en annan leverantör, måste du använda 64-bitarsversionen av ODBC-drivrutinen. För ett script som körs på servern stöds bara 64-bitarsversioner av ODBC-drivrutiner.
Relaterade avsnitt 
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Köra script på serversidan
Planera administrationsuppgifter