Planera administrationsuppgifter > Köra script på serversidan > Skapa scriptordningsuppgifter
 
Skapa scriptordningsuppgifter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Skapa en planerad scriptordningsuppgift som kör ett valfritt förberedande systemnivåscript, ett FileMaker-script och därefter ett valfritt efterbehandlande systemnivåscript.
Du kan t.ex. skapa en scriptordningsuppgift som först kör ett förberedande systemnivåscript som kontrollerar och omformaterar en textfil som har exporterats från en annan databas. Därefter kör scriptordningsuppgiften ett FileMaker-script som importerar textfilen, kombinerar den med data från en FileMaker Pro-databas och skapar flera anpassade rapporter i Excel-format. Till sist kör scriptordningsuppgiften ett efterbehandlande systemnivåscript som skapar en zip-fil med rapporterna och placerar dem i en mapp där användarna kan hämta dem.
Tänk på följande när du skapar scripts på systemnivå och FileMaker-scripts för en scriptordningsuppgift:
Om du använder ett förberedande script måste detta returnera värdet 0 (noll) för att scriptordningsuppgiften ska kunna gå vidare till FileMaker-scriptet.
FileMaker-scriptet måste slutföras för att scriptsekvensen ska kunna gå vidare till ett eventuellt efterbehandlande script. Scriptingfel som inte avbryter FileMaker-scriptet tillåter att sekvensen fortsätter.
Om du använder ett efterbehandlande script måste detta returnera värdet 0 (noll) för att den planerade uppgiften ska slutföras utan fel.
Du kan använda dokumentmappen som en delad mapp för överföring av import- och exportfiler mellan förberedande scripts, FileMaker-scripts och efterbehandlande scripts i planerade scriptordningsuppgifter. Mappen Documents finns i samma mapp som servermapparna Backups, Databases och Scripts.
Du måste inkludera felhantering och förgreningslogik i scripts på systemnivå. Kontrollera att scriptsyntaxen är korrekt och inte fastnar på grund av oändliga slingor eller på grund av att externa resurser inte är tillgängliga. Du kan välja Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas i guiden Schema om du vill avbryta scriptordningsschemat om sekvensen av scripts tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen, eller om databasservern stoppas. Om du inte har markerat Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas och ett systemnivåscript fastnar, ska du leta reda på scriptets process-ID i filen Event.log så att du kan avbryta det. (Mer information finns i Händelselogg.)
Information om FileMaker-scriptsteg och -funktioner finns i FileMaker Pro Hjälp.
Obs!  Aktivera e-postmeddelanden i den planerade scriptordningsuppgiften om du vill få meddelande om fel- eller varningstillstånd eller bekräftelse på slutförda åtgärder.
Relaterade avsnitt 
Köra FileMaker-script
Köra scriptfiler på systemnivå
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Planera administrationsuppgifter