Planera administrationsuppgifter > Köra script på serversidan > Köra scriptfiler på systemnivå
 
Köra scriptfiler på systemnivå
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
FileMaker Server kan köra scriptfiler på systemnivå, till exempel ett Windows batchkommando, ett VBScript eller ett macOS X-skalscript (bash, Perl, Python). Du skapar den planerade uppgiften Utför script, anger scriptfilen och valfria scriptparametrar, vilket användarkonto som ska användas när scriptet körs och när scriptet ska köras. Använd scripts på systemnivå för att utföra uppgifter utanför FileMaker Server.
Om du vill köra ett script som en planerad uppgift måste du placera scriptfilen på systemnivå i mappen FileMaker Server Scripts:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Scripts\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Scripts\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Scripts/
Information om hur du skapar scripts på systemnivå finns i dokumentationen för det scriptspråk som du vill använda.
Kommentar
Du måste inkludera felhantering och förgreningslogik i scripts på systemnivå. Kontrollera att scriptsyntaxen är korrekt och inte fastnar på grund av oändliga slingor eller på grund av att externa resurser inte är tillgängliga. Du kan välja Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas i guiden Schema om du vill avbryta systemnivåscriptschemat om scriptet tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen, eller om databasservern stoppas. Om du inte har markerat Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas och ett systemnivåscript fastnar, ska du leta reda på scriptets process-ID i filen Event.log så att du kan avbryta det. (Mer information finns i Händelselogg.)
I schemat för systemnivåscript måste du ange ett konto som har rätt behörighet för att köra systemnivåscript. (Mer information finns i Välja ett script på systemnivå som ska köras.)
Aktivera någon form av loggning i ditt script så att du kan felsöka eventuella problem med behörighet. På Apples webbplats finns information om hur man skapar loggfiler i macOS.
Använd inte script på systemnivå som öppnar ett användargränssnitt.
Relaterade avsnitt 
Användare, grupper och behörighet (macOS)
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Köra script på serversidan
Planera administrationsuppgifter