Planera administrationsuppgifter > Köra systemscriptfiler
 

Köra systemscriptfiler

FileMaker Server kan köra systemscriptfiler, till exempel ett Windows batchkommando, ett VBScript eller ett macOS X-skalscript (bash, Perl, Python). Du skapar en schemalagd uppgift för ett systemscript, anger scriptfilen och valfria scriptparametrar, vilket användarkonto som ska användas när scriptet körs och när scriptet ska köras. Använd systemscript för att utföra uppgifter utanför FileMaker Server.

Om du vill köra ett script som en schemalagd uppgift måste du placera systemscriptfilen i FileMaker Server-mappen Scripts:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Scripts\

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Scripts\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Scripts/

Information om hur du skapar systemscript finns i dokumentationen för det scriptspråk som du vill använda.

Kommentarer 

Du måste inkludera felhantering och förgreningslogik i systemscript. Kontrollera att scriptsyntaxen är korrekt och inte slutar svara på grund av oändliga slingor eller på grund av att externa resurser inte är tillgängliga. Du kan välja Avsluta schemat om tidsgränsen nås för att avbryta systemscriptschemat om scriptet tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen eller om databasservern stoppas. Om du inte har markerat det här alternativet och ett systemscript slutar svara, hittar du scriptets process-ID i filen Event.log så att du kan avbryta det. (Mer information finns i Händelselogg.)

I systemscriptschemat måste du ange ett konto som har rätt behörighet för att köra systemscript. (Mer information finns i Ange information om scriptschema.)

Aktivera någon form av loggning i ditt script så att du kan felsöka eventuella problem med behörighet. På Apples webbplats finns information om hur man skapar loggfiler med skalscript i macOS.

Använd inte systemscript som öppnar ett användargränssnitt.

Relaterade avsnitt 

Användare, grupper och behörighet (macOS)

Skapa eller ändra ett scriptschema

Planera administrationsuppgifter