Planera administrationsuppgifter
 

Planera administrationsuppgifter

FileMaker Server kan köra två typer av script för att automatisera administrationsåtgärder:

FileMaker-script som har definierats i delade databaser; se Köra FileMaker-script

systemscriptfiler; se Köra systemscriptfiler

Både FileMaker-script och systemscript körs på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.

Om du vill köra ett script skapar du en schemalagd uppgift på FileMaker Server. Specificera scriptet och när och hur ofta scriptet ska köras. Mer information finns i Skapa eller ändra ett scriptschema. Som med alla scheman kan du när som helst köra den schemalagda uppgiften manuellt. Mer information finns i Köra ett scriptschema manuellt.

Du kan skapa en schemalagd scriptsekvens som kör valfria förberedande och efterbehandlande systemscript före och efter ett FileMaker-script. Mer information finns i Skapa scriptsekvensuppgifter.

Utöver dessa scriptscheman har FileMaker Server även stöd för följande schematyper:

scheman för säkerhetskopiering; se Planera säkerhetskopiering av databaser

meddelandescheman; dessa scheman kan skapas med FileMaker Server Admin API eller importeras från en tidigare version av FileMaker Server

scheman för verifiering av databaser; dessa scheman kan skapas med FileMaker Server Admin API eller importeras från en tidigare version av FileMaker Server

Information om hur du skapar scheman med FileMaker Server Admin API finns i FileMaker Admin API-referensfilerna i mappen Documentation:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Documentation

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Databases\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Documentation

Relaterade avsnitt 

Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar