Ange information om scriptschema

Tips  Många schemainställningar görs i en dialogruta som öppnas framför huvudfönstret. Du tillämpar ändringar du gör i dialogrutan genom att klicka utanför dialogrutan i huvudfönstret.

1. Välj Schematyp.

 

Schematyp

Ytterligare information

FileMaker-script

Välj Databas i listan med värdbaserade databaser.

Välj Script från listan med FileMaker-script i den valda databasen.

Om du ändå inte kan se några scripts för den valda databasen kontrollerar du att FileMaker-scriptmotorn (FMSE) är igång. Om den inte är igång startar du den med kommandot fmsadmin start fmse. Se CLI-hjälp för information om start-kommandot.

Scriptnamn måste vara unika. Om databasen har script med samma namn finns bara ett av scripten med i listan.

Systemscript

Välj scriptet från de systemscript som är tillgängliga i mappen scripts.

Ange de parametrar som krävs.

Obs!  Scriptparametrarna skickas till FileMaker-scriptet som text. Om du till exempel anger scriptparametern 5 + 5 skickas textsträngen “5 + 5” till scriptet, inte värdet 10.

Information om scriptparametrar finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Om scriptet måste köras med ett annat konto än standardkontot anger du information i Konto.

Windows: Användarnamnet kan hänvisa till ett lokalt konto på huvuddatorn eller ett domänkonto i nätverket och det kan anges i något av följande format: domännamn\användarnamn eller användarnamn@domännamn.
Standardkontot är Lokal dator.

macOS: Användarnamnet får bara hänvisa till ett lokalt konto på huvuddatorn och det ska anges utan domännamn. Standardkontot är fmserver-användarkontot. Se information om behörighet i macOS i anteckningarna nedan.

Du kan välja att ställa in en tidsgräns för scriptet.

Scriptsekvens

Välj Databas i listan med värdbaserade databaser.

Välj Script från listan med FileMaker-script i den valda databasen.

Välj det systemscript som ska komma före FileMaker-scriptet och ange de parametrar som krävs.

Välj det systemscript som ska komma efter FileMaker-scriptet och ange de parametrar som krävs.

Om scriptet måste köras med ett annat konto än standardkontot anger du information i Konto.

2. Ange Schemanamn.

3. Välj ett värde för Upprepa för schemat. Mer information finns i Exempel på upprepade scheman.

 

Välj

För att

En gång

Kör på angivet datum och tid.

Varje dag

Kör en gång dagligen vid den angivna tiden och med början från det datum som anges.

Varje vecka

Kör på en eller flera dagar. För Veckodagar anger du de veckodagar då du vill köra schemat.

Var n:e dag

Skapa ett schema som har specifika intervall i dagar, t.ex. varannan, var 3:e eller var 4:e dag. För Kör varje väljer du intervallet i dagar.

Välj Startdatum eller låt aktuellt datum stå kvar.

Du kan konfigurera ett slutdatum för alla scheman, förutom En gång, genom att välja Ange slutdatum och sedan välja ett datum från kalendern.

Ställ in det Klockslag då du vill att schemat ska köras.

Kommentarer 

Om du vill använda ett användarkonto för att köra scripts i macOS måste du lägga till följande poster i
/etc/sudoers:

Host_Alias FMSHOST = yourhostnameDefaults:fmserver targetpw, timestamp_timeout=0, passwd_tries=1fmserver FMSHOST = (ALL) /Library/FileMaker\ Server/Data/Scripts/*, /bin/kill

För Host Alias anger du namnet på den värd som kör FileMaker Server. Du kan inte använda “localhost” eller 127.0.0.1. För att ta reda på det rätta värdnamnet som du ska använda anger du följande kommando i programmet Terminal:

hostname

För att kunna redigera filen /etc/sudoers måste du vara administratör (rot) och ha administratörsbehörighet. Du kan redigera filen /etc/sudoers med följande kommando i programmet Terminal:

sudo visudo

macOS-behörigheter: Det Användarkonto du vill använda för att köra systemscripts måste ha rätt behörighet för de åtgärder du vill ska utföras med scriptet. Du kan bara använda fmserver-användarkontot eller ett lokalt användarkonto på huvuddatorn.

Om du väljer fmserver-användarkontot kanske du måste ändra filbehörighet för scriptet. Ditt script utförs med användar-ID fmserver och grupp-ID fmsadmin, så din scriptfil måste ha behörighet att läsa och utföra åtgärder för fmsadmin-gruppen. Om du väljer fmserver-användarkontot kan du därför inte anropa vissa behörighetsskyddade kommandon från dina scripts. Ditt script kommer t.ex. inte att ha behörighet till mappen /etc.

Scriptnamn och Parametrar kan tillsammans utgöra maximalt 2 048 tecken.

Windows: Användarnamn kan ha maximalt 104 tecken och Lösenord kan ha maximalt 128 tecken.

macOS: Användarnamn kan ha maximalt 255 tecken och Lösenord kan ha maximalt 31 tecken.

Relaterade avsnitt 

Planera säkerhetskopiering av databaser

Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar

Planera administrationsuppgifter