Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar
 
Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Platsen för standardmappen för databaser visas på fliken Databasserver > Mappar. Den fullständiga sökvägen till standarddatabasmappen är:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Databases\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Databases\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Databases/
Ange mappinställningar genom att klicka på fliken Databasserver > Mappar.
 
För att
Gör så här
Ange sökvägen för extra databasmappar för värdbaserade databasfiler.
Mer information finns i Konfigurera extra databasmappar.
Ange separata mappar för containerdata om databasfilerna i extramapparna använder containerfält som lagrar objekt externt.
Mer information finns i Konfigurera containerdatamappar.
Ange en standardmapp för säkerhetskopiering för säkerhetskopieringsschemat för databasfiler.
Ange en mapp för säkerhetskopior från progressiv säkerhetskopiering.
Kommentar
Även om det går att ange fjärrvolymer för de extra databasmapparna och containermapparna, så går det inte att ange en säkerhetskopieringsmapp på en fjärrvolym för en schemalagd säkerhetskopiering eller progressiv säkerhetskopiering.
Om du anger en mapp som ligger på en fjärrvolym måste du se till att volymen är ansluten när du startar FileMaker Server. Filerna på fjärrvolymen går inte att öppna om volymen inte är ansluten.
Windows: Om FileMaker Server är installerad på en dator med ReFS, så kan alla mappar vara ReFS-mappar, inklusive databasmapparna, containermapparna och säkerhetskopieringsmapparna.
Viktigt!  I FileMaker Server kan du definiera en mapp för planerade säkerhetskopieringar och en mapp för progressiva säkerhetskopieringar. Läs mer på Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen för att avgöra vilken av de olika typerna av säkerhetskopiering du vill använda eller om du vill använda båda.
Relaterade avsnitt 
Tips för giltiga mappar