Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera containerdatamappar
 
Konfigurera containerdatamappar
Som standard säkerhetskopieras inte containerdata i de separata mapparna tillsammans med databaserna. Du kan dock välja ett alternativ som inkluderar de separata containermapparna i säkerhetskopieringen.
Så här anger du containerdatamappar:
1. Välj Aktivera containerdatamapp 1.
2. Vid Sökväg anger du den fullständiga sökvägen till mappen. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.
Windows: Sökvägen måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/
macOS: Sökvägen måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/
Containerfältobjekten för varje databas måste finnas i en mapp som identifieras av databasens namn.
RC_Data_FMS\<databasnamn>\Files\<databasnamn>\<tabellnamn>
\<containerfältnamn>
Mer information finns i Överföra databasfiler manuellt.
3. Välj Säkerhetskopiera containerdatamapp 1 om du vill att containermappen ska säkerhetskopieras under schemalagda säkerhetskopieringar. Mer information finns i Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen.
4. Om du vill ange en mapp för en andra extra databasmapp upprepar du stegen ovan för mapp 2.
Viktigt!  Om du väljer alternativen Säkerhetskopiera containerdatamapp 1 och Säkerhetskopiera containerdatamapp 2 kan databasprestandan påverkas. Om du dessutom anger en containermapp som finns på ett nätverk kan det påverka nätverkets prestanda.
5. Klicka på Kontrollera om du vill kontrollera att sökvägarna du har angett är korrekta.
Kommentar
En containermapp kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, säkerhetskopieringsmappen, den progressiva säkerhetskopieringsmappen eller scriptmappen.
När du har överfört databaser till en extra databasmapp och öppnar databaserna går det inte att avmarkera kryssrutorna Aktivera containerdatamapp 1 och Aktivera containerdatamapp 2 eller ändra sökvägen till den extra databasmappen. Om du vill sluta använda denna extra databasmapp måste du först stänga alla databaserna i mappen och sedan avmarkera kryssrutorna.
Om du ändrar containermapp måste du manuellt flytta data som ligger i den gamla mappen till den nya. Efter att du har gjort detta anger du den nya sökvägen.
Om du aktiverar en extra databasmapp och väljer den extra databasmappen som gruppmapp för en administratörsgrupp, kan du inte avmarkera kryssrutan för den extra databasmappen. Om du vill sluta använda den extra databasmappen måste du först ändra gruppmappen för administratörsgruppen. Mer information finns i Hantera administratörsgrupper.