Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Scriptparameter )
 
Get ( Scriptparameter )
Användning 
Returnerar scriptparametern som överförs till det aktuella scriptet.
Format 
Get (Scriptparameter)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen som en del av en beskrivning som utvärderas i ett script.
Scriptparametrar kan skickas till ett script via en knapp, en scripttrigger eller ett annat script. Se scriptsteget Utför script.
Exempel 1 
Rensar innehållet i fältet som anges i scriptparametern och navigerar till fältet, om du gör så att fältobjektets namn överensstämmer med fältnamnet (se Namnge objekt). Det här scriptet kan kopplas till flera knappar som refererar till olika fält, för att rensa innehållet i flera fält.
Tilldela fält efter namn [Get (Scriptparameter) ; ""]
Gå till objekt [Objektnamn: Get (Scriptparameter)]
Exempel 2 
Använder fältet Fakturor::Kundnamn som parameter. Fakturor för den aktuella kunden returneras i ett nytt fönster med layouten Fakturarapport.
Huvudscript: Aktuella kundfakturor
Sök efter matchande poster [Ersätt ; Fakturor::Kund-ID]
#Anropar delscriptet Visa kundfakturor som anges nedan
Utför script ["Visa kundfakturor" ; Parameter: Fakturor::Kundnamn]
Delscript: Visa kundfakturor
Nytt fönster [Namn: "Kund: " & Get (ScriptParameter) ; Stil: Dokument]
Gå till layout ["Fakturarapport"]
Sortera poster [Spara ; Med dialogruta: Av]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Exempel på Utför script och scriptparametrar