Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Utför script
 
Utför script
Användning 
Utför ett script definierat i den aktuella filen eller i en annan FileMaker Pro-fil.
Se även 
Format 
Utför script ["<scriptnamn>"; Parameter: <parameter>]
Tillval 
<scriptnamn> anger vilket script du vill utföra.
Valfri scriptparameter anger en scriptparameter för det angivna scriptet.
Mer information finns i Dialogrutan Ange script.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du behöver inte öppna en extern fil när du använder ett script i den - FileMaker Pro öppnar den åt dig.
Du kan använda separata script för att bryta ned komplicerade uppgifter i mindre delar som oftast är enklare att felsöka. Du kan också spara tid genom att lägga vanliga uppgifter som utskrift eller export av poster i olika script som sedan kan anropas från fler än ett script. Du kanske t.ex. vill använda samma utskriftsformat och utskriftsalternativ i flera olika scripts. Genom att definiera dessa steg en gång och spara dem i separata scripts kan du enkelt använda dessa steg flera gånger.
Använda scriptparametrar för att skicka text eller tal till ett script. När en parameter är specificerad kan den parametern användas inom ett script eller skickas till andra scriptsteg med funktionen Get ( Scriptparameter ).
Scriptparametrar:
finns endast i det överordnade scriptet om de inte uttryckligen har skickats till delscriptet. Om ditt script anropar ett annat script är parametrarna i det anropade scriptet fristående från parametrarna i huvudscriptet.
existerar bara så länge scriptet varar. Scriptparametrar återställs varje gång ett script körs.
kan användas (men inte ändras) inom ett script och skickas vidare till delscript med funktionen Get ( Scriptparameter ) som parameter för delscriptet. Du kan också ange olika parametrar varje gång delscriptet anropas med Utför script. Ändring av parametrar som skickas till ett delscript ändrar inte värdet på parametrar som returneras från Get ( Scriptparameter ) i det överordnade scriptet.
kan innehålla flera värden åtskilda av vagnreturer. Använd funktionen LeftValues, funktionen MiddleValues och funktionen RightValues om du vill isolera en viss parameter.
Tips!  Om du har utfört ett externt script och du vill återgå till den ursprungliga filen, lägger du till steget Bearbeta eller Gå till layout direkt efter steget Utför script i den ursprungliga filen, så att scriptet återgår till den ursprungliga filen.
Kommentarer 
Om du använder FileMaker Pro Advanced för att definiera ett eget menyelement som utför ett script, markerar du scriptet och väljer valfria scriptparametrar. Mer information finns i Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced).
För script som körs via FileMaker WebDirect eller Anpassad webbpublicering måste de filer där scripten finns ha samma FileMaker Server som värd och ha lämplig utökad behörighet aktiverat för att aktivera åtkomst. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
En runtime-lösning kan endast utföra ett externt script om den externa filen är kopplad till runtime-lösningen.
Exempel 1 
Kör scriptet "Skriv ut fakturarapport" utan några parametrar.
Gå till layout ["Fakturarapport"]
Utför script ["Skriv ut fakturarapport"]
Exempel 2 
Använder ett fältvärde, Kundnamn, som parameter. Fakturor för den aktuella kunden returneras i ett nytt fönster med layouten Fakturarapport.
Huvudscript: Aktuella kundfakturor
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
#Anropar delscriptet "Visa kundfakturor" som anges nedan
Utför script ["Visa kundfakturor"; Parameter: Fakturor::Kundnamn]
Delscript: Visa kundfakturor
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Kund: " & Get ( ScriptParameter ); Använda layout: "Fakturarapport" (Fakturor)]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Relaterade avsnitt 
Exempel på Utför script och scriptparametrar
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced)
Om formler