Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Ändra en layoutdel
 
Ändra en layoutdel
1. I Layoutläge väljer du Layouter > Ordna delar.
2. Markera delen i dialogrutan Ordna delar och klicka därefter på Ändra.
3. Gör de önskade ändringarna i dialogrutan Definiera del.
 
Om du vill ändra ...
Gör så här
Från en typ av del till en annan
Välj en annan typ av del. Vilka ändringar som du kan göra beror på delens placering och funktion.
Brytfältet för en delsummadel
Välj först tabellen som innehåller fältet i tabellistan ovanför fältlistan. Markera sedan fältnamnet i fältlistan.
Sidbrytningar och sidnumrering
Mer information finns i Definiera sidbrytningar och sidnummer.
Färg på layoutdelar
Om du snabbt vill byta färg på en layoutdel, kan du högerklicka delmarkören.
Om poster i Listvy visas med en alternerande fyllning, enligt Alternativt visningsläge
Markera eller avmarkera Använd alternativt radläge.
Om den aktuella (eller aktiva) posten visas med en annan fyllning än de andra posterna i Listvy, enligt Aktivt visningsläge
Markera eller avmarkera Använd aktivt radläge.
Ordningen för layoutdelar
Dra namnet på delen till den nya platsen. (Delar som inte kan flyttas har en Låsikon till vänster om namnet.)
Obs!  När du arbetar i Layoutläget kan du klicka på Markeringsverktyget Markeringsverktyget i statusverktygsfältet och hålla ned Skift samtidigt som du drar den linje som markerar delens undre gräns.
De nedtonade typerna är inte tillgängliga av någon av följande orsaker:
den typen av del redan finns (endast delar med delsummor kan finnas mer än en gång i en layout)
Delen som du ändrar finns inte på rätt plats i layouten (ett titelhuvud måste till exempel placeras överst i layouten).
Relaterade avsnitt 
Lägga till en layoutdel
Definiera layoutdelar
Ändra storlek på layoutdelar
Konfigurera tabellvisning för formulär och lista för en layout
Ange visningsläge för ett objekt