Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Lägga till kommentarer i en formel
 
Lägga till kommentarer i en formel
I komplicerade formler eller formler som inte används så ofta kan du lägga till förklarande kommentarer. Använd blockkommentarer eller radslutskommentarer, som du kan lägga till var som helst i en formel.
Blockera kommentarer som inleds med tecknen /* och avslutas med den första förekomsten av tecknen */. Den förklarande texten placeras mellan de två asteriskerna. Kommentarer kan inledas på en rad och sluta flera rader senare. Du kan kapsla in blockkommentarer.
Radslutskommentarer inleds med tecknen // och avslutas vid radens slut.
Så här lägger du till kommentarer i en formel:
1. Ange kommentarerna i dialogrutan Beräkning.
Information om dialogrutan finns i Definiera beräkningsfält.
2. Klicka på OK.
Exempel på blockkommentar
Allt som visas nedan kan läggas till i en formel:
/* Det här är en beräkning med kapslade blockkommentarer och flerradiga kommentarer
/*----- Beräkningen returnerar titeln om den finns i ett namn -----*/
*/
Case(
PatternCount ( "HerrFruFrk", LeftWords ( Namn ; 1 ) ), /* returnerar sant om det första ordet i fältet Namn överensstämmer med någon av titlarna Herr, Fru eller Frk*/
LeftWords(Namn;1) /*hämtar titeln */
)
Exempel på radslutskommentar
Hälsning & "!!" // returnerar Hej!! om fältet Hälsning innehåller strängen "Hej"
Relaterade avsnitt 
Om formler
Om funktioner
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Textoperatorer
Använda operatorer i formler