Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Statistiklogg för längsta anrop
 
Statistiklogg för längsta anrop
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
När du aktiverar inställningen Statistik om längsta anrop på fliken Databasserver > Loggning skapas filen TopCallStats.log i mappen FileMaker Server/Logs/.
Loggen beskriver de klientförfrågningar (max. 25) som har pågått under längst tid under statistikinsamlingsintervallet. Information om att konfigurera intervallet för statistikinsamling finns i Inställningar för loggning och statistik.
 
Kolumnnamn
Förklaring
Tidsstämpel
Databasserverns tidsstämpel vid insamlingsintervallet i samma format som de andra loggfilerna.
Började kl.
Tidsstämpel i början av fjärranropet (sekunder.bråkdelar sedan databasservern startades).
Sluttid
Tidsstämpel i slutet av fjärranropet (sekunder.bråkdelar sedan databasservern startades). Kolumnen kommer att vara tom om fjärranrop pågår.
Sammanlagt antal
Totalt antal mikrosekunder som hittills förflutit för fjärranropet.
Åtgärd
Fjärranropets namn, till exempel: Fråga, Överföring eller Nedladdning.
För vissa åtgärder innehåller den här kolumnen ett uppgiftsnamn och procentsatsen som slutförts. Exempel:
Fråga (Indexering 10 %).
Mål
Namnet på den värdbaserade fil som en klient har öppen med ytterligare data om möjligt. Möjliga format kan vara:
<filnamn>::<tabell-ID>::<fält-ID>
<filnamn>::<layout>
Förfluten tid
Mikrosekunder som har förflutit för fjärranropet i det här insamlingsintervallet.
Väntetid
Tid som spenderas i väntan på andra klienter (i mikrosekunder) för fjärranropet i det här insamlingsintervallet.
I/O-tid
Tid som spenderas i väntan på in-/utdata på hårddisk (i mikrosekunder) för fjärranropet i det här insamlingsintervallet.
Nätverk byte in
Antal byte som tagits emot från klienten under det här insamlingsintervallet.
Nätverk byte ut
Antal byte som skickats till klienten under det här insamlingsintervallet.
Klientnamn
Ett klientnamn eller en klientidentifierare, till exempel en IP-adress eller en FileMaker WebDirect-klientidentifierare.
Kommentar
Du kan granska klientstatistiken genom att öppna filen TopCallStats.log i ett program som kan visa tabbavgränsad information.
När filen TopCallStats.log uppnår den loggstorlek som har angetts på fliken Databasserver > Loggning byter den namn till TopCallStats-old.log och en ny fil som heter TopCallStats.log skapas.
Mer information om att konfigurera insamlingsintervall och loggstorlek för filen TopCallStats.log finns i Inställningar för loggning och statistik.